Image default

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (mã số chuyên ngành 607)

Đào tạo trình độ ĐH ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử. Sinh viên được xét cấp học bổng địa thế căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí .

1. Thời gian đào tạo:

4 năm.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần – 165 tiết)

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

– Có năng lượng hoạt động giải trí nhiệm vụ báo chí để hoàn toàn có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động giải trí nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế .

– Có năng lực thao tác tại những cơ quan báo chí, những cơ quan báo mạng điện tử, những trang Web của cơ quan, tổ chức triển khai chính trị, xã hội, nghề nghiệp …

– Có năng lực thích ứng rộng để hoàn toàn có thể triển khai những chức trách công tác làm việc tại những cơ quan đơn vị chức năng có tương quan đến báo chí và truyền thông online đại chúng như những cơ quan văn hóa – tư tưởng, những cơ quan, tổ chức triển khai truyền thông online hoạt động xã hội, những bộ phận thông tin tổng hợp của những cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai chính trị xã hội v.v… .

– Có năng lượng điều tra và nghiên cứu khoa học Giao hàng giảng dạy và hoạt động giải trí thực tiễn .

– Có năng lực tham gia vào hoạt động giải trí tư tưởng của Đảng và những trách nhiệm chính trị – xã hội của Đảng và Nhà nước .

Báo mạng điện tử
tim viec lam, tim viec lam them, tim viec nhanh va hieu qua

4. Chuẩn đầu ra:

4.1. Kiến thức

– Được giảng dạy cơ bản, mạng lưới hệ thống về báo chí trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước .

– Có tri thức sâu xa về báo mạng điện tử, đồng thời am hiểu rộng những khoa học có tương quan, đủ năng lực triển khai xong tốt trách nhiệm theo tiềm năng tổng quát đã nêu .

4.2. Kỹ năng

Sau khi triển khai xong chương trình giảng dạy, sinh viên có những kiến thức và kỹ năng sau :

– Kỹ năng triển khai những thể loại báo chí, đặc biệt quan trọng là những thể loại báo mạng điện tử .
– Kỹ năng chỉnh sửa và biên tập tác phẩm và chỉnh sửa và biên tập tổng thể và toàn diện .
– Kỹ năng tổ chức triển khai sản xuất mẫu sản phẩm báo mạng .
– Kỹ năng làm báo đa phương tiện

4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với chủ với tiềm năng, lý tưởng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh .

– Có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thái độ quả cảm trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản và Nhà nước Nước Ta, chống lại những thủ đoạn và hành vi phá hoại chính sách, cổ vũ và hướng dẫn quần chúng tham gia kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

-Có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật và niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao, mê hồn nghề nghiệp, có tác phong thao tác khoa học, trang nghiêm, cầu thị trên cơ sở nhận thức vừa đủ và tự giác về vai trò, vị thế xã hội của báo chí và tiếp thị quảng cáo đại chúng .

4.4. Trình độ Ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu ( tương tự 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS ) .

Xem thêm: Truyền thông đại chúng lương bao nhiêu.

4.5. Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng tin học tin học ứng dụng trình độ B, có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác làm việc .

5. Chương trình đào tạo

gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (68 đvht):

– Pháp luật đại cương

– Chính trị học đại cương

– Quản lý hành chính nhà nước

– Nguyên lý quản trị kinh tế tài chính

– Xây dựng Đảng

– Cơ sở văn hóa truyền thống Nước Ta

– Tiếng Việt thực hành thực tế

– Văn học Nước Ta và quốc tế ( chuyên đề )

– Lý luận văn học

– Phương pháp luận điều tra và nghiên cứu khoa học
– …..

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (30 đvht):

– Lịch sử báo chí

– Lý thuyết tiếp thị quảng cáo

– Cơ sở lý luận báo chí

– Luật pháp và đạo đức nghề nghiệp nhà báo

– Ngôn ngữ báo chí

– Biên tập văn bản báo chí

– Tâm lý báo chí

– Quan hệ công chúng

– Xã hội học báo chí
– …..

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (55 đvht):

– Tác phẩm báo chí

– Lao động nhà báo

– Nhập môn báo mạng điện tử

– Âm thanh và hình ảnh cho báo mạng điện tử

– Trình bày báo mạng điện tử

– Tin, tường thuật

– Bài phản ánh và viết chân dung

– Phóng sự

– Điều tra

– Phỏng vấn

– Chính luận
– Tổ chức forum báo mạng điện tử
– …..

Tin liên quan

Ngành truyền thông học trường nào? 1 số trường đào tạo ngành truyền thông tốt nhất

khoinganhtt

Tương lai của Digital Marketing và tác động của COVID-19 là gì?

khoinganhtt

Học digital marketing có khó không?

khoinganhtt

Leave a Comment