Image default

Công nghệ thông tin và truyền thông in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Công nghệ thông tin và truyền thông in English

Hoạt động trao đổi kiến thức năm nay tập trung vào chủ đề “Công nghệ thông tin và truyền thôngCông cụ chống tham nhũng hiệu quả”.

The topic of the forum this year was “Information and Communications Technology– Effective tools in fighting corruption”

worldbank.org

Hai mươi công ty công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu (ICT) có Văn phòng mua sắm quốc tế được thành lập tại Đài Loan.

Twenty of the top information and communication technology (ICT) companies have International Procurement Offices set up in Taiwan.

WikiMatrix

Malaysia nằm trong số các nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới về thiết bị bán dẫn, thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông.

Malaysia is one of the world’s largest exporters of semiconductor devices, electrical goods, information and communication technology products.

WikiMatrix

Sau đó, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông, phục vụ cho đến ngày 19 tháng 3 năm 2008, khi bà bị thay thế bởi Fatim Badjie.

She was then appointed as the Secretatary of State for Communication and Information Technology, serving until 19 March 2008, when she was replaced by Fatim Badjie.

WikiMatrix

Không phải ngẫu nhiên mà FamilySearch và các công cụ khác đều ra đời vào lúc những người trẻ tuổi rất quen thuộc với một loạt công nghệ thông tin và truyền thông.

It is no coincidence that FamilySearch and other tools have come forth at a time when young people are so familiar with a wide range of information and communication technologies.

LDS

Công nghệ thông tin và truyền thông (Information and Communication Technologies), hoặc ICT, ngày càng trở thành một công cụ quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu quả của chuỗi giá trị nông nghiệp.

Information and Communication Technologies, or ICTs, have become an important tool in promoting agricultural value chain efficiency.

WikiMatrix

Tech&U khởi đầu là một tờ báo chuyên về máy tính xuất bản lần đầu vào ngày 01/01/1986, là một chuyên trang về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của tờ New Straits Times.

Tech&U, was first published on 1 January 1986 as Computimes, an information and communication technology (ICT) section of the New Straits Times.

WikiMatrix

Tháng 1 năm 2005, VIA đã bắt đầu VIA pc-1 Initiative, để phát triển hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông nhằm mang lại lợi ích cho những người không có quyền truy cập vào máy tính hoặc Internet.

In January 2005, VIA began the VIA pc-1 Initiative, to develop information and communication technology systems to benefit those with no access to computers or Internet.

WikiMatrix

Sau cùng, Công nghệ thông tin và truyền thông—máy tính, máy vi tính, cáp quang, vệ tinh truyền thông, Internet và các công cụ ICT khác—đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế.

Eventually, Information and Communication Technology—computers, computerized machinery, fiber optics, communication satellites, internet, and other ICT tools—became a significant part of the economy.

WikiMatrix

Du lịch hàng không và sự gia tăng của công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo ra nhiều cơ hội hơn cho du khách hiện đại và cũng có nhiều người tham gia vào lối sống lưu động hơn.

Air travel and the proliferation of information and communication technologies have afforded more opportunities for modern travelers and also engaged a wider range of people in itinerant lifestyles.

WikiMatrix

Các lĩnh vực phát triển chính của Đài Bắc bao gồm công nghệ thông tin và truyền thông (phần cứng và phần mềm), công nghệ sinh học, bán hàng tổng hợp (bán buôn / bán lẻ), dịch vụ tài chính và các ngành công nghiệp MICE.

Taipei’s main development fields include the information and communications technology (hardware and software), biotechnology, general merchandising (wholesale/retail), financial services, and MICE industries.

WikiMatrix

Các nghiên cứu khác nhau đã được tiến hành trong việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ sự chú ý, và đặc biệt là các mô hình đã được xây dựng để hỗ trợ sự chú ý (Davenport & Beck 2001) (Roda & Nabeth 2008).

Different studies have been conducted in using Information and Communications Technology (ICT) for supporting attention, and in particular, models have been elaborated for supporting attention (Davenport & Beck 2001) (Roda & Nabeth 2008).

WikiMatrix

Nó bao gồm các ngành công nghiệp tri thức cung cấp các dịch vụ thông tin như tin học ICT (công nghệ thông tin và truyền thông), tư vấn (đưa ra lời khuyên cho các doanh nghiệp) và R&D (nghiên cứu, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học).

It consists of intellectual industries providing information services, such as computing and ICT (information and communication technologies), consultancy (offering advice to businesses) and R&D (research, particularly in scientific fields).

WikiMatrix

Khoảng cách số (tiếng Anh: digital divide), còn gọi hố ngăn cách số hay phân chia kỹ thuật số, là tình trạng bất bình đẳng kinh tế và xã hội đối với ảnh hưởng từ hoặc khả năng truy cập và sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).

A digital divide is an economic and social inequality with regard to access to, use of, or impact of information and communication technologies (ICT).

WikiMatrix

Nghiên cứu về việc sử dụng hiệu quả các công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích phát triển (hay còn gọi là ICT4D) cho thấy công nghệ dữ liệu lớn có thể có nhiều đóng góp quan trọng nhưng cũng là thách thức đối với sự phát triển của quốc tế.

Research on the effective usage of information and communication technologies for development (also known as ICT4D) suggests that big data technology can make important contributions but also present unique challenges to International development.

WikiMatrix

Ở Mỹ cũng vậy, dù có sự phục hồi tạm thời 15 năm trước, và bất chấp những đổi mới công nghệ xung quanh chúng ta: Internet, thông tin, các công nghệ về truyền thông và thông tin.

The same profile in the US, despite a momentary rebound 15 years ago, and despite all the technological innovations around us: the Internet, the information, the new information and communication technologies.

ted2019

Với sự tiến bộ của Công nghệ thông tin và truyền thông để phát triển (CNTT & TT) ở các nước đang phát triển, các cơ hội tạo thu nhập được cung cấp bởi các hệ thống thông tin thị trường đã được các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các doanh nghiệp tìm kiếm.

With the advance of information and communication technologies for development (ICTs) in developing countries, the income- generation opportunities offered by market information systems have been sought by international development organizations, non-governmental organizations (NGOs) and businesses alike.

WikiMatrix

Thiết bị này tuân thủ các nguyên tắc quốc tế liên quan đến việc giới hạn sự phơi nhiễm của con người với trường điện từ và đã được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nguyên tắc về phơi nhiễm sóng vô tuyến do Bộ viễn thông, Bộ công nghệ thông tin và truyền thông, Chính phủ Ấn Độ (“DoT”) đặt ra.

It complies with the international guidelines in relation to the limiting of human exposure to electromagnetic fields and has been specifically designed to meet the guidelines for exposure to radio waves established by the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India (‘DoT’).

support.google

Công nghệ thông tin và truyền thông cho giảm thiểu biến đổi khí hậu Một trong những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc là tạo ra những lợi ích của các công nghệ mới – đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) – có sẵn cho cả các quốc gia công nghiệp và các nước đang phát triển.

ICTs for climate change mitigation One of the UN Millennium Development Goals is to make the benefits of new technologies – especially information and communications technologies (ICTs) – available to both industrialized nations and developing regions.

WikiMatrix

Thiết bị này tuân thủ các nguyên tắc quốc tế liên quan đến việc giới hạn sự phơi nhiễm của con người với trường điện từ và đã được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nguyên tắc về phơi nhiễm sóng vô tuyến do Bộ viễn thông, Bộ công nghệ thông tin và truyền thông, Chính phủ Ấn Độ (“DoT”) đặt ra.

It complies with the international guidelines in relation to the limiting of human exposure to electromagnetic fields, and has been specifically designed to meet the guidelines for exposure to radio waves established by the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India (“DoT”).

support.google

Thiết bị này tuân thủ các nguyên tắc quốc tế liên quan đến việc giới hạn sự phơi nhiễm của con người với trường điện từ và đã được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nguyên tắc về phơi nhiễm sóng vô tuyến do Bộ viễn thông, Bộ công nghệ thông tin và truyền thông, Chính phủ Ấn Độ (“DoT”) đặt ra.

It complies with international guidelines in relation to the limiting of human exposure to electromagnetic fields, and has been specifically designed to meet the guidelines for exposure to radio waves established by the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India (‘DoT’).

support.google

Một phần tư số công việc trong vùng là về kỹ thuật, và công nghệ thông tintruyền thông.

A quarter of the jobs in the region are in technology and ICT.

Xem thêm: Ngành công nghệ truyền thông thi khối nào?

Tin liên quan

Marketing Intern là gì? Mô tả công việc Marketing Intern

khoinganhtt

Ảnh báo chí là gì? Sự khác biệt giữa ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật

khoinganhtt

Giải đáp thắc mắc: Học Digital Marketing ra làm gì?

khoinganhtt

Leave a Comment