Image default

Hệ thống mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngành này gồm : Những hoạt động giải trí trình độ đặc trưng, khoa học và công nghệ tiên tiến. Những hoạt động giải trí này yên cầu trình độ giảng dạy cao, có kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức trình độ so với người sử dụng .

HOẠT ĐỘNG PHÁP LUẬT, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Ngành này gồm: Đại diện luật pháp cho lợi ích của một bên đối với bên kia, dù có trước toà hoặc hội đồng xét xử hay không hoặc dưới sự giám sát của những người là thành viên của tòa như tư vấn và đại diện dân sự, tư vấn và đại diện hình sự…

 kinh doanh

 

Ngành này cũng gồm :
– Việc chuẩn bị sẵn sàng những tài liệu pháp lý như thống nhất những pháp luật, thỏa thuận hợp tác hợp tác hoặc những tài liệu tựa như tương quan đến việc xây dựng công ty, bằng bản quyền sáng tạo và độc quyền, sẵn sàng chuẩn bị chứng từ, di chúc, ủy quyền, cũng như những hoạt động giải trí của công chứng viên hội đồng, công chứng viên luật dân sự, chấp hành viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế tài chính ;

– Dịch Vụ Thương Mại truy thuế kiểm toán và kế toán như kiểm tra những sổ sách kế toán, phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán, sẵn sàng chuẩn bị bảng kê kinh tế tài chính và kế toán .

Hoạt động pháp luật

Nhóm này gồm :
– Đại diện pháp luật về quyền lợi của một bên so với bên kia, dù có trước toà hoặc hội đồng xét xử hay không hoặc dưới sự giám sát của những người là thành viên của tòa như tư vấn và đại diện thay mặt dân sự, tư vấn và đại diện thay mặt hình sự … ;
– Các hoạt động giải trí khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế tài chính

Loại trừ: Hoạt động tòa án được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội).

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

Nhóm này gồm : Đại diện pháp lý cho quyền lợi và nghĩa vụ của một bên so với bên kia, dù có trước tòa hoặc hội đồng xét xử khác hay không, hoặc có sự giám sát của những người là thành viên của tòa về :
– Tư vấn và đại diện thay mặt trong yếu tố dân sự ;
– Tư vấn và đại diện thay mặt tội phạm hình sự ;
– Tư vấn và đại diện thay mặt có tương quan đến những vụ tranh chấp về lao động ;
– Thống nhất những pháp luật, thoả thuận hợp tác hoặc những tài liệu tựa như tương quan đến xây dựng công ty .

Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý

Nhóm này gồm :
– Thống nhất những pháp luật, thoả thuận hợp tác hoặc những tài liệu tương tự như tương quan đến xây dựng công ty .
– Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị sẵn sàng những tài liệu pháp lý tương quan đến bản quyền, bằng ý tưởng, sáng tạo, quyền tác giả ;
– Các hoạt động giải trí tương quan đến những thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp ngân hàng bất động sản, những văn bản thừa kế, di chúc, …
– Chuẩn bị tài liệu pháp lý tương quan đến những thủ tục xác nhận bản sao từ bản chính, xác nhận chữ ký trong sách vở văn bản ( trừ chữ ký người dịch ) .

Hoạt động pháp luật khác

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế tài chính, quản trị, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quy trình xử lý phá sản. Hoạt động ĐK gia tài, ĐK giải pháp bảo vệ, cung ứng, trao đổi thông tin về những giải pháp bảo vệ

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Nhóm này gồm :
– Ghi những thanh toán giao dịch thương mại của doanh nghiệp và cá thể ;
– Các việc làm sẵn sàng chuẩn bị hoặc truy thuế kiểm toán những thông tin tài khoản kinh tế tài chính ;
– Kiểm tra những thông tin tài khoản và ghi nhận độ đúng chuẩn của chúng ;
– Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá thể và thu nhập doanh nghiệp ;
– Hoạt động tư vấn và đại diện thay mặt ( trừ đại diện thay mặt pháp lý ) thay mặt đại diện người mua trước cơ quan thuế .

Loại trừ:

– Hoạt động chế biến tài liệu và lập bảng được phân vào nhóm 63110 ( Xử lý tài liệu, cho thuê và hoạt động giải trí tương quan ) ;
– Tư vấn quản trị như phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán, chương trình ngân sách truy thuế kiểm toán, chính sách điều khiển và tinh chỉnh quỹ được phân vào nhóm 70200 ( Hoạt động tư vấn quản trị ) ;
– Thu thập hối phiếu được phân vào nhóm 82910 ( Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ giao dịch thanh toán, tín dụng thanh toán ) .

HOẠT ĐỘNG CỦA TRỤ SỞ VĂN PHÒNG; HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ

Ngành này gồm : Việc cung ứng tư vấn hoặc trợ giúp cho doanh nghiệp và những tổ chức triển khai khác trong yếu tố quản trị như : lập kế hoạch và kế hoạch ; kế hoạch kinh tế tài chính và ngân quỹ ; tiềm năng và chủ trương của thị trường ; chủ trương về nguồn nhân lực, thực thi kế hoạch ; quy trình tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát .
Ngành này cũng gồm : Việc giám sát và quản trị những đơn vị chức năng khác của cùng công ty hay xí nghiệp sản xuất, những hoạt động giải trí của trụ sở văn phòng .

Hoạt động của trụ sở văn phòng

Nhóm này gồm : Việc giám sát và quản trị những đơn vị chức năng khác của công ty hay xí nghiệp sản xuất; lập kế hoạch và kế hoạch tổ chức triển khai, ra quyết định hành động của công ty hay xí nghiệp sản xuất, triển khai trấn áp và quản trị hoạt động giải trí hàng ngày so với những đơn vị chức năng tương quan .
Nhóm này gồm có hoạt động giải trí của :
– Trụ sở văn phòng ;
– Văn phòng quản trị TT ;
– Văn phòng tổng công ty ;
– Văn phòng huyện và vùng ;
– Văn phòng quản trị phụ trợ .

Loại trừ: Hoạt động của công ty tài chính, không tham gia vào việc quản lý được phân vào nhóm 64200 (Hoạt động công ty nắm giữ tài sản).

Hoạt động tư vấn quản lý

Nhóm này gồm : Việc phân phối tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành quản lý so với doanh nghiệp và những tổ chức triển khai khác trong yếu tố quản trị, như lập kế hoạch và kế hoạch hoạt động giải trí, ra quyết định hành động kinh tế tài chính, tiềm năng và chủ trương thị trường, chủ trương nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch ; quá trình sản xuất và kế hoạch giám sát. Việc phân phối dịch vụ kinh doanh này hoàn toàn có thể gồm có tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động giải trí so với doanh nghiệp hoặc những dịch vụ hội đồng như :
– Quan hệ và thông tin hội đồng ;
– Hoạt động hoạt động hiên chạy ;
– Thiết kế chiêu thức truy thuế kiểm toán hoặc chính sách, chương trình ngân sách truy thuế kiểm toán, chính sách tinh chỉnh và điều khiển ngân quỹ ;
– Tư vấn và giúp sức kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức triển khai, hoạt động giải trí hiệu suất cao, thông tin quản trị …

Loại trừ:

– Thiết kế ứng dụng máy vi tính cho mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán được phân vào nhóm 62010 ( Lập trình máy vi tính ) ;
– Tư vấn và đại diện thay mặt pháp lý được phân vào nhóm 6910 ( Hoạt động pháp lý ) ;
– Hoạt động kế toán, truy thuế kiểm toán, tư vấn thuế được phân vào nhóm 69200 ( Hoạt động tương quan đến kế toán, truy thuế kiểm toán và tư vấn về thuế ) ;
– Kiến trúc, tư vấn kỹ thuật và công nghệ tiên tiến khác được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động về kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ), 7490 ( Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Hoạt động quảng cáo được phân vào nhóm 73100 ( Quảng cáo ) ;
– Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận được phân vào nhóm 73200 ( Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận ) ;
– Dịch Vụ Thương Mại sắp xếp và tư vấn trình làng việc làm được phân vào nhóm 78100 ( Hoạt động của những TT, đại lý tư vấn, ra mắt và môi giới lao động, việc làm ) ;
– Hoạt động tư vấn giáo dục được phân vào nhóm 85600 ( Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ giáo dục ) .

HOẠT ĐỘNG KIẾN TRÚC, KIỂM TRA VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Ngành này gồm : Việc phân phối những dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ khởi thảo, dịch vụ kiểm định khu công trình, dịch vụ tìm hiểu và lập map .
Ngành này cũng gồm : Thương Mại Dịch Vụ kiểm tra nghiên cứu và phân tích lý hoá và công nghệ tiên tiến khác .

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

71101: Hoạt động kiến trúc

Nhóm này gồm : Việc phân phối những dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo, dịch vụ kiểm định thiết kế xây dựng như :
– Dịch Vụ Thương Mại tư vấn kiến trúc gồm : phong cách thiết kế và phác thảo khu công trình ; lập kế hoạch tăng trưởng đô thị và kiến trúc cảnh sắc ;
– Thiết kế máy móc và thiết bị ;
– Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho những dự án Bất Động Sản tương quan đến kỹ thuật gia dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông vận tải .
– Giám sát thiết kế kiến thiết xây dựng cơ bản .

Loại trừ:

– Kiểm tra kỹ thuật được phân vào nhóm 71200 ( Kiểm tra và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật ) ;
– Các hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng tương quan đến kỹ thuật được phân vào nhóm 721 ( Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật ) ;
– Trang trí nội thất bên trong được phân vào nhóm 74100 ( Hoạt động phong cách thiết kế chuyên được dùng ) .

Hoạt động đo đạc và bản đồ

Nhóm này gồm :
– Thương Mại Dịch Vụ tìm hiểu, đo đạc và lập map ;
– Vẽ map và thông tin về khoảng trống .

Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước

Nhóm này gồm :
– Điều tra địa vật lý, địa chấn, động đất ;
– Hoạt động tìm hiểu địa chất ;
– Hoạt động tìm hiểu đất đai và đường biên giới ;
– Hoạt động tìm hiểu thủy học ;
– Hoạt động tìm hiểu lớp dưới mặt phẳng .

Loại trừ:

– Khoan thăm dò tương quan đến khai khoáng được phân vào nhóm 09100 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô và khí tự nhiên ) và nhóm 09900 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai khoáng khác ) ;
– Phát triển hoặc xuất bản phối hợp với ứng dụng được phân vào nhóm 58200 ( Xuất bản ứng dụng ) và nhóm 62010 ( Lập trình máy vi tính ) ;
– Các hoạt động giải trí tư vấn máy tính được phân vào nhóm 62020 ( Tư vấn máy vi tính và quản trị mạng lưới hệ thống máy vi tính ) và nhóm 62090 ( Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác tương quan đến máy vi tính ) ;
– Chụp ảnh trên không được phân vào nhóm 74200 ( Hoạt động nhiếp ảnh ) .

Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

Nhóm này gồm :
– Việc chuẩn bị sẵn sàng và thực thi những dự án Bất Động Sản tương quan đến kỹ thuật điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược học, công nghiệp và nhiều mạng lưới hệ thống, kỹ thuật bảo đảm an toàn hoặc những dự án Bất Động Sản quản trị nước ;
– Việc sẵn sàng chuẩn bị những dự án Bất Động Sản sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh, máy hút bụi và kỹ thuật trấn áp ô nhiễm, kỹ thuật âm thanh …

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Nhóm này gồm : Việc kiểm tra lý, hóa và những nghiên cứu và phân tích khác của tổng thể những loại vật tư và loại sản phẩm, gồm :
– Kiểm tra âm thanh và chấn động ;
– Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất … ;
– Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, gồm có kiểm tra thú y và điều khiển và tinh chỉnh quan hệ với sản xuất thực phẩm ;
– Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật tư, ví như độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lượng phóng xạ … ;
– Kiểm tra chất lượng và độ đáng tin cậy ;
– Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn thành xong : Môtô, ôtô, thiết bị điện … ;
– Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn ;
– Phân tích lỗi ;
– Kiểm tra và thống kê giám sát những chỉ số thiên nhiên và môi trường : ô nhiễm không khí và nước … ;
– Chứng nhận loại sản phẩm, gồm có sản phẩm & hàng hóa tiêu dùng, xe có động cơ, máy bay, vỏ điều áp, máy móc nguyên tử ;
– Kiểm tra bảo đảm an toàn đường sá thường kỳ của xe có động cơ ;
– Kiểm tra việc sử dụng những kiểu mẫu hoặc quy mô ( như máy bay, tàu thủy, đập … ) ;
– Hoạt động của phòng thí nghiệm của công an .

Loại trừ: Kiểm tra mẫu xét nghiệm động vật được phân vào nhóm 75000 (Hoạt động thú y).

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Ngành này gồm có hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến .
Trong đó :
Hoạt động điều tra và nghiên cứu khoa học gồm : điều tra và nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng .
Hoạt động tăng trưởng công nghệ tiên tiến gồm : tiến hành thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm .
Nghiên cứu khoa học là hoạt động giải trí tò mò, phát hiện, tìm hiểu và khám phá thực chất, quy luật của sự vật, hiện tượng kỳ lạ tự nhiên, xã hội và tư duy ; phát minh sáng tạo giải pháp nhằm mục đích ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó :
– Nghiên cứu cơ bản là hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu nhằm mục đích tò mò thực chất, quy luật của sự vật, hiện tượng kỳ lạ tự nhiên, xã hội và tư duy .
– Nghiên cứu ứng dụng là hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu vận dụng tác dụng nghiên cứu và điều tra khoa học nhằm mục đích tạo ra công nghệ tiên tiến mới, thay đổi công nghệ tiên tiến ship hàng quyền lợi của con người và xã hội .
Phát triển công nghệ tiên tiến là hoạt động giải trí sử dụng hiệu quả nghiên cứu và điều tra cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, trải qua việc tiến hành thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm để hoàn thành xong công nghệ tiên tiến hiện có, tạo ra công nghệ tiên tiến mới. Trong đó :
– Triển khai thực nghiệm là hoạt động giải trí ứng dụng tác dụng nghiên cứu và điều tra khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến để tạo ra loại sản phẩm công nghệ tiên tiến mới ở dạng mẫu .
– Sản xuất thử nghiệm là hoạt động giải trí ứng dụng hiệu quả tiến hành thực nghiệm để sản xuất thử nhằm mục đích hoàn thành xong công nghệ tiên tiến mới, loại sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống .

Loại trừ: Nghiên cứu thị trường được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận).

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

Nhóm này gồm :
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực toán học và thống kê ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học máy tính và thông tin ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực vật lý ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hóa học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học toàn cầu và môi trường tự nhiên tương quan ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sinh học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học tự nhiên khác .

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Nhóm này gồm :
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật gia dụng ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật vật tư và luyện kim ;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật y học;

– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường tự nhiên .
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ sinh học môi trường tự nhiên ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ sinh học công nghiệp .
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến nano .
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật thực phẩm và đồ uống .
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến khác .

Loại trừ: Nghiên cứu thị trường được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận).

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

Nhóm này gồm :
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực y học cơ sở ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực y học lâm sàng ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực y tế ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực dược học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ sinh học trong y học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học y, dược khác ;

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp

Nhóm này gồm :
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực trồng trọt ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực chăn nuôi ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thú y ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực lâm nghiệp ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thủy hải sản ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ sinh học trong nông nghiệp ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp khác ;

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội

Nhóm này gồm :
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tâm lý học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế tài chính và kinh doanh ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học giáo dục ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xã hội học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực pháp lý ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học chính trị ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực địa lý kinh tế tài chính và xã hội ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thông tin đại chúng và truyền thông online ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học xã hội khác .

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn

Nhóm này gồm :
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực lịch sử vẻ vang và khảo cổ học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ngôn ngữ học và văn học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực triết học, đạo đức học và tôn giáo ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực nghệ thuật và thẩm mỹ ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học nhân văn khác ;

QUẢNG CÁO VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Ngành này gồm : Việc tạo ra những chiến dịch quảng cáo và sắp xếp những quảng cáo đó trên báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình hoặc những phương tiện đi lại truyền thông online khác cũng như việc phong cách thiết kế trình diễn trên website .

Quảng cáo

Nhóm này gồm : Việc cung ứng toàn bộ những lĩnh vực của dịch vụ quảng cáo ( trải qua năng lượng của tổ chức triển khai hoặc hợp đồng phụ ), gồm có tư vấn, dịch vụ phát minh sáng tạo, sản xuất những nguyên vật liệu cho quảng cáo, kế hoạch tiếp thị quảng cáo, gồm :
– Sáng tạo và thực thi những chiến dịch quảng cáo : Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và những phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo khác ; đặt quảng cáo ngoài trời như : bảng lớn, panô, bảng tin, hành lang cửa số, phòng tọa lạc, xe hơi con và ôtô buýt … ; quảng cáo trên không ; phân phối những nguyên vật liệu hoặc mẫu quảng cáo ; cung ứng những chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn ; phong cách thiết kế vị trí và trình diễn trên website ;
– Làm những chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có mục tiêu lôi cuốn và duy trì người mua như : Khuếch trương quảng cáo ; marketing điểm bán ; quảng cáo thư trực tuyến ; tư vấn marketing .

Loại trừ:

– Xuất bản những tài liệu quảng cáo được phân vào nhóm 5819 ( Hoạt động xuất bản khác ) ;
– Sản xuất tin nhắn thương mại trên đài, tivi hoặc phim được phân vào nhóm 59113 ( Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình ) ;
– Hoạt động tương quan đến công chúng được phân vào nhóm 70200 ( Hoạt động tư vấn quản trị ) ;
– Nghiên cứu thị trường được phân vào nhóm 73200 ( Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận ) ;
– Chụp ảnh quảng cáo được phân vào nhóm 74200 ( Hoạt động nhiếp ảnh ) ;
– Tổ chức triển lãm và tọa lạc thương mại được phân vào nhóm 82300 ( Tổ chức ra mắt và triển khai thương mại ) ;
– Các hoạt động giải trí thư trực tuyến ( đề địa chỉ … ) được phân vào nhóm 82990 ( Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu ) .

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

Nhóm này gồm :
– Điều tra thị trường tiềm năng, sự gật đầu, tính tương quan của mẫu sản phẩm và thói quen shopping của người tiêu dùng cho mục tiêu thực thi bán và tăng trưởng những loại sản phẩm mới, gồm có tác dụng nghiên cứu và phân tích thống kê ;
– Điều tra tích lũy quan điểm của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế tài chính và xã hội, gồm có tác dụng nghiên cứu và phân tích thống kê .

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC

Ngành này gồm :
– Việc phân phối những dịch vụ khoa học và kỹ thuật trình độ ( trừ hoạt động giải trí luật và truy thuế kiểm toán ; kiến trúc và kỹ thuật, kiểm tra và nghiên cứu và phân tích công nghệ tiên tiến, quản trị và tư vấn quản trị, điều tra và nghiên cứu tăng trưởng và quảng cáo ) ;
– Công nghệ thủ công hoặc những phần tương quan đến công nghệ tiên tiến khác được đưa vào nhóm 74909 ( Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác còn lại chưa được phân vào đâu ) .

741 – 7410 – 74100: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Nhóm này gồm :
– Thiết kế thời trang tương quan đến dệt, phục trang, giầy, đồ trang sức đẹp, đồ vật và trang trí nội thất bên trong khác, sản phẩm & hàng hóa thời trang khác cũng như vật dụng cá thể và mái ấm gia đình khác ;
– Dịch Vụ Thương Mại phong cách thiết kế đồ thị ;
– Hoạt động trang trí nội thất bên trong .

Loại trừ: Thiết kế kiến trúc và kỹ thuật được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan).

Hoạt động nhiếp ảnh

Nhóm này gồm :
– Chụp ảnh cho tiêu dùng và thương mại :
+ Chụp ảnh chân dung cho hộ chiếu, thẻ, đám cưới … ,
+ Chụp ảnh cho mục tiêu thương mại, xuất bản, thời trang, bất động sản hoặc du lịch ,
+ Chụp ảnh trên không ,
+ Quay video : Đám cưới, hội họp … ;
– Sản xuất phim :
+ Phát triển, in ấn và lan rộng ra từ bản âm hoặc phim chiếu bóng ,
+ Phát triển phim và thử nghiệm in ảnh ,
+ Rửa, Phục hồi lại hoặc sửa lại ảnh ;
– Hoạt động của phóng viên báo chí ảnh .
Nhóm này cũng gồm : Chụp dưới dạng vi phim những tư liệu .

Loại trừ:

– Xử lý phim ảnh tương quan đến điện ảnh và công nghiệp truyền hình được phân vào nhóm 5911 ( Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình ) ;
– Hoạt động vẽ map và thông tin về khoảng trống được phân vào nhóm 71102 ( Hoạt động đo đạc map ) .

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Hoạt động khí tượng thủy văn

Nhóm này gồm :
– Dự báo thời tiết ;
– Đo lượng nước, nhiệt độ, hoàn lưu bão …

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm : Các dịch vụ phong phú Giao hàng người mua tiêu dùng. Gồm những hoạt động giải trí có kiến thức và kỹ năng trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến :
– Hoạt động phiên dịch ;
– Hoạt động của những tác giả sách khoa học và công nghệ tiên tiến ;
– Hoạt động của những nhà báo độc lập ;
– Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục tiêu và bán ở mức nhỏ và trung bình, gồm có cả thực hành thực tế trình độ, không kể môi giới bất động sản ;
– Hoạt động môi giới bản quyền ( sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền ) ;
– Hoạt động nhìn nhận trừ bất động sản và bảo hiểm ( cho đồ vật thời cổ xưa, đồ trang sức đẹp … ) ;
– Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ suất lượng ;
– Tư vấn sàn chứng khoán ;
– Tư vấn về nông học ;
– Tư vấn về công nghệ tiên tiến khác ;
– Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản trị …
Nhóm này cũng gồm : Hoạt động bởi những đại lý hoặc những đại lý thay mặt đại diện cá thể thường tương quan đến việc tuyển dụng người cho điện ảnh, âm nhạc hoặc thể thao, vui chơi khác hoặc sắp xếp sách, vở kịch, tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật, ảnh … với nhà xuất bản hoặc đơn vị sản xuất …

Loại trừ:

– Bán buôn xe có động cơ đã sử dụng qua đấu giá được phân vào nhóm 4511 ( Bán buôn xe hơi và xe có động cơ khác ) và nhóm 45411 ( Bán buôn mô tô, xe máy ) ;
– Hoạt động đấu giá qua mạng ( kinh doanh bán lẻ ) được phân vào nhóm 47910 ( Bán lẻ theo nhu yếu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet ) ;
– Hoạt động của sàn đấu giá ( kinh doanh bán lẻ ) được phân vào nhóm 47990 ( Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Hoạt động của môi giới bất động sản được phân vào nhóm 6820 ( Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản ; đấu giá quyền sử dụng đất ) ;
– Hoạt động kế toán được phân vào nhóm 69200 ( Hoạt động tương quan đến kế toán, truy thuế kiểm toán và tư vấn về thuế ) ;
– Hoạt động tư vấn quản trị được phân vào nhóm 70200 ( Hoạt động tư vấn quản trị ) ;
– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) ;
– Thiết kế công nghiệp và máy móc được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) ;
– Thiết kế quảng cáo trình diễn và quảng cáo khác nhau được phân vào nhóm 73100 ( Quảng cáo ) ;
– Thiết kế vị trí và hình thức bộc lộ khác trên web được phân vào nhóm 73100 ( Quảng cáo ) ;
– Hoạt động triển lãm và hội chợ được phân vào nhóm 82300 ( Tổ chức trình làng và thực thi thương mại ) ;
– Hoạt động của những đấu giá viên độc lập được phân vào nhóm 82990 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Quản lý những chương trình hành chính quản trị được phân vào nhóm 82990 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Hướng dẫn tín dụng thanh toán người mua và nợ được phân vào nhóm 88900 ( Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu khác ) ;
– Hoạt động những nhà viết sách khoa học và công nghệ tiên tiến được phân vào nhóm 90000 ( Hoạt động sáng tác, thẩm mỹ và nghệ thuật và vui chơi ) ;
– Hoạt động của những nhà báo độc lập được phân vào nhóm 90000 ( Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và thẩm mỹ và vui chơi ) .

HOẠT ĐỘNG THÚ Y

Ngành này gồm :
– Hoạt động của những cơ sở chữa bệnh cho vật nuôi, ở đó động vật hoang dã được nhốt để điều trị và giám sát trực tiếp của bác sĩ thú y có trình độ cao ;
– Các hoạt động giải trí thăm khám, chữa bệnh cho động vật hoang dã của những cơ quan thú y triển khai khi kiểm tra những trại chăn nuôi, những cũi hoặc nhà chăn nuôi động vật hoang dã, trong những phòng chẩn đoán, phẫu thuật hoặc ở một nơi nào đó .
Ngành này cũng gồm : Hoạt động cấp cứu động vật hoang dã .

Hoạt động thú y

Nhóm này gồm :
– Chăm sóc sức khỏe thể chất động vật hoang dã và trấn áp hoạt động giải trí của gia súc ;
– Chăm sóc sức khỏe thể chất động vật hoang dã và trấn áp hoạt động giải trí của vật nuôi .
Những hoạt động giải trí này được triển khai bởi những bác sĩ thú y có trình độ cao trong những cơ sở chữa bệnh cho động vật nuôi, những hoạt động giải trí khám, chữa bệnh cho quái vật của cơ quan thú y được thực thi khi kiểm tra những trại chăn nuôi, những cũi hoặc nhà chăn nuôi động vật hoang dã, trong những phòng chẩn đoán, phẫu thuật hoặc ở một nơi nào đó .
Nhóm này cũng gồm :
– Hoạt động của trợ giúp thú y hoặc những tương hỗ khác cho bác sĩ thú y ;
– Nghiên cứu chuyên khoa hoặc chẩn đoán khác tương quan đến động vật hoang dã ;
– Hoạt động cấp cứu động vật hoang dã .

Loại trừ:

– Cung cấp thức ăn cho gia súc không kèm với chăm nom sức khỏe thể chất được phân vào nhóm 01620 ( Hoạt động dịch vụ chăn nuôi ) ;

– Xén lông cừu được phân vào nhóm 01620 (Hoạt động dịch vụ chăn nuôi);

– Dịch Vụ Thương Mại dồn, lùa gia súc, chăn nuôi trên đồng cỏ, thiến trâu được phân vào nhóm 01620 ( Hoạt động dịch vụ chăn nuôi ) ;
– Hoạt động tương quan đến thụ tinh nhân tạo được phân vào nhóm 01620 ( Hoạt động dịch vụ chăn nuôi ) ;
– Hoạt động cho vật nuôi ăn không kèm với chăm nom sức khỏe thể chất được phân vào nhóm 96390 ( Hoạt động dịch vụ ship hàng cá thể khác còn lại chưa được phân vào đâu ) .

Xem thêm: Ngành xuất bản ra trường làm gì?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Học phí ngành Digital Marketing có đắt không? Những lưu ý cho 2k4

khoinganhtt

Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng với lãnh đạo quản lý ở việt nam hiện

khoinganhtt

Ý nghĩa của phương tiện truyền thông(Chúng là gì, khái niệm và định nghĩa) – 2022

khoinganhtt

Leave a Comment