Image default

Chương trình đào tạo ngành Báo chí

I Khối kiến thức chung ngành Báo chí

(Không bao gồm học phần 7 và 8)

1 Triết học Mác – Lê nin 3

2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2

6 Ngoại ngữ B15 – Tiếng Anh B15 – Tiếng Trung B15

7 Giáo dục thể chất 4

8 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8

Ngành Báo chí

II Khối kiến thức theo lĩnh vực 29

 1 Các học phần bắt buộc

(Không bao gồm học phần 17)

9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3

10 Nhà nước và pháp luật đại cương 2

11 Lịch sử văn minh thế giới 3

12 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3

13 Xã hội học đại cương 3

14 Tâm lí học đại cương 3

15 Lôgic học đại cương 3

16 Tin học ứng dụng 3

17 Kĩ năng bổ trợ 3

2 Các học phần tự chọn 6/18

18 Kinh tế học đại cương 2

19 Môi trường và phát triển 2

20 Thống kê cho khoa học xã hội 2

21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2

22 Nhập môn năng lực thông tin 2

23 Viết học thuật 2

24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2

25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2

26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2

III Khối kiến thức theo khối ngành 27

 1 Các học phần bắt buộc 18

27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 14 – Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 14 – Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 14

28 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 25 – Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 25 – Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 25

29 Khởi nghiệp 3

30 Báo chí truyền thông đại cương 3

31 Quan hệ công chúng đại cương 3

2. Các học phần tự chọn 9/39

32 Chính trị học đại cương 3

33 Khoa học quản lý đại cương 3

34 Mỹ học đại cương 3

35 Nghệ thuật học đại cương 3

36 Nhân học đại cương 3

37 Đại cương về quản trị kinh doanh 3

38 Quan hệ đối ngoại Việt Nam 3

39 Lý thuyết hệ thống 3

40 Đạo đức học đại cương 3

41 Nguyên lý lý luận văn học 3

42 Thể chế chính trị thế giới 3

43 Tâm lí học xã hội 3

44 Nhập môn Quan hệ quốc tế 3

IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 15

1. Các học phần bắt buộc 9

45 Lý luận báo chí truyền thông 3

46 Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông 3

47 Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông 3

2. Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau):6

Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/12

48 Tổ chức và quản trị nội dung tạp chí in và điện tử 3

49 Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông 2

50 Lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới 4

51 Niên luận 3

Định hướng kiến thức liên ngành 6/36

52 Chính trị và truyền thông 3

53 Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 3

54 Dẫn luận ngôn ngữ học 3

55 Các chương trình quan hệ công chúng 3

56 Tổ chức sự kiện 3

57 Văn hóa, văn minh phương Đông 3

58 Văn hóa và xã hội Việt Nam đương đại 3

59 Quyền lực chính trị 3

60 Phong cách học tiếng Việt 3

61 Lễ hội trong tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam 3

62 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 3

63 Các lý thuyết quản trị 3

V Khối kiến thức ngành 50

1. Các học phần bắt buộc 31

64 Ngôn ngữ báo chí 3

65 Kỹ năng viết cho báo in 3

66 Kỹ năng viết cho báo điện tử 3

67 Kỹ thuật phát thanh và truyền hình 3

68 Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình 4

69 Quản trị nội dung website 3

70 Ảnh báo chí 3

71 Biên tập văn bản báo chí 2

72 Báo chí chuyên biệt 4

73 Đại cương về kinh tế báo chí truyền thông 3

2. Các học phần tự chọn 6

2.1 Tự chọn 1: Báo in – Báo điện tử

74 Truyền thông đa phương tiện 3

75 Sản xuất ấn phẩm báo chí truyền thông 3

2.2 Tự chọn 2: Phát thanh – truyền hình

76 Sản xuất chương trình tin tức/thời sự 3

77 Sản xuất chương trình chuyên đề 3

2.3 Tự chọn 3: Quan hệ công chúng – Quảng cáo 6

78 Đại cương về quảng cáo 3

79 Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng 3

3. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 13

80 Thực tập thực tế 3

81 Thực tập tốt nghiệp 5

82 Khoá luận tốt nghiệp 5

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

83 Các loại hình báo chí truyền thông 2

84 Lý luận và các thể loại báo chí truyền thông 3

Xem thêm: Tìm hiểu thêm ngành văn thư lưu trữ

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Ngành Thông tin – Thư viện-7320201

khoinganhtt

Tuyển sinh ngành Truyền thông Đa phương tiện – Đại học Duy Tân

khoinganhtt

Ngành quan hệ công chúng ra trường làm gì – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

khoinganhtt

Leave a Comment