Image default

Luật Báo chí 2016, Luật số 103/2016/QH13 mới nhất 2021

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUỐC HỘI
——–

Luật số: 103/2016/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật báo chí.

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Báo chí là mẫu sản phẩm thông tin về những sự kiện, yếu tố trong đời sống xã hội bộc lộ bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được phát minh sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới phần đông công chúng trải qua những mô hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử .

2. Hoạt động báo chí là hoạt động giải trí sáng tạo tác phẩm báo chí, loại sản phẩm báo chí, loại sản phẩm thông tin có đặc thù báo chí ; phân phối thông tin và phản hồi thông tin cho báo chí ; cải chính thông tin trên báo chí ; xuất bản, in, phát hành báo in ; truyền dẫn báo điện tử và truyền dẫn, phát sóng báo nói, báo hình.

3. Báo in là mô hình báo chí sử dụng chữ viết, tranh, ảnh, triển khai bằng phương tiện đi lại in để phát hành đến bạn đọc, gồm báo in, tạp chí in .

4. Báo nói là mô hình báo chí sử dụng lời nói, âm thanh, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ tiên tiến khác nhau .

5. Báo hình là mô hình báo chí sử dụng hình ảnh là đa phần, phối hợp lời nói, âm thanh, chữ viết, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ tiên tiến khác nhau .

6. Báo điện tử là mô hình báo chí sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được truyền dẫn trên thiên nhiên và môi trường mạng, gồm báo điện tử và tạp chí điện tử .

7. Tác phẩm báo chí là đơn vị chức năng cấu thành nhỏ nhất của loại sản phẩm báo chí, có nội dung độc lập và cấu trúc hoàn hảo, gồm tin, bài được bộc lộ bằng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh .

8. Sản phẩm báo chí là ấn phẩm, phụ trương của báo in ; nội dung hoàn hảo của báo điện tử ; bản tin thông tấn ; kênh phát thanh, kênh truyền hình ; chuyên trang của báo điện tử .

9. Bản tin thông tấn là mẫu sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ của cơ quan thông tấn nhà nước, được biểu lộ bằng chữ viết, lời nói, âm thanh, hình ảnh để chuyển tải tin tức thời sự trong nước, quốc tế hoặc thông tin có đặc thù chuyên đề .

Báo chí

10. Chương trình phát thanh, chương trình truyền hình là tập hợp những tin, bài trên báo nói, báo hình theo một chủ đề trong thời lượng nhất định, có tín hiệu phân biệt mở màn và kết thúc .

11. Kênh phát thanh, kênh truyền hình là loại sản phẩm báo chí, gồm những chương trình phát thanh, truyền hình được sắp xếp không thay đổi, liên tục, được phát sóng trong khung giờ nhất định và có tín hiệu nhận ra .

12. Phụ trương là trang tăng thêm ngoài số trang pháp luật và được phát hành cùng số chính của báo in .

13. Trang chủ là trang thông tin hiển thị tiên phong của báo điện tử, có địa chỉ tên miền lao lý tại giấy phép hoạt động giải trí báo điện tử .

14. Chuyên trang của báo điện tử là trang thông tin về một chủ đề nhất định, tương thích với tôn chỉ, mục tiêu của báo điện tử, có tên miền cấp dưới của tên miền đã được pháp luật tại giấy phép hoạt động giải trí báo điện tử .

15. Tạp chí điện tử là loại sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ, đăng tin, bài có đặc thù chuyên ngành, được truyền dẫn trên thiên nhiên và môi trường mạng .

16. Tạp chí khoa học là mẫu sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ để công bố tác dụng nghiên cứu và điều tra khoa học, thông tin về hoạt động giải trí khoa học chuyên ngành .

17. Sản phẩm thông tin có đặc thù báo chí là loại sản phẩm thông tin được biểu lộ bằng những thể loại báo chí, được đăng trên bản tin, đặc san, trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp .

18. Bản tin là loại sản phẩm thông tin có đặc thù báo chí xuất bản định kỳ, sử dụng thể loại tin tức để thông tin về hoạt động giải trí nội bộ, hướng dẫn nhiệm vụ, tác dụng điều tra và nghiên cứu, ứng dụng, tác dụng những cuộc hội thảo chiến lược, hội nghị của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp .

19. Đặc san là loại sản phẩm thông tin có đặc thù báo chí xuất bản không định kỳ theo sự kiện, chủ đề .

20. Trang thông tin điện tử tổng hợp là loại sản phẩm thông tin có đặc thù báo chí của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp, cung ứng thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy vấn tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, đúng chuẩn nguồn tin báo chí theo pháp luật của pháp lý về sở hữu trí tuệ .

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí

1. Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện đi lại thông tin thiết yếu so với đời sống xã hội ; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp ; là forum của Nhân dân .

2. Báo chí có trách nhiệm, quyền hạn sau đây :

a ) tin tức trung thực về tình hình quốc gia và quốc tế tương thích với quyền lợi của quốc gia và của Nhân dân ;

b ) Tuyên truyền, thông dụng, góp thêm phần kiến thiết xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước, thành tựu của quốc gia và quốc tế theo tôn chỉ, mục tiêu của cơ quan báo chí ; góp thêm phần không thay đổi chính trị, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, nâng cao dân trí, cung ứng nhu yếu văn hóa truyền thống lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc bản địa, thiết kế xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ;

c ) Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội ; làm forum triển khai quyền tự do ngôn luận của Nhân dân ;

d ) Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, tác nhân mới, nổi bật tiên tiến và phát triển ; đấu tranh phòng, chống những hành vi vi phạm pháp lý và những hiện tượng kỳ lạ xấu đi trong xã hội ;

đ ) Góp phần giữ gìn sự trong sáng và tăng trưởng tiếng Việt, tiếng của những dân tộc thiểu số Nước Ta ;

e ) Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa những nước và những dân tộc bản địa, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân quốc tế vì độc lập, độc lập dân tộc bản địa, hữu nghị, hợp tác, tăng trưởng bền vững và kiên cố .

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí

2. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong những ngành nghề dịch vụ giảng dạy, tu dưỡng nhân lực về trình độ, nhiệm vụ và quản trị hoạt động giải trí báo chí, điều tra và nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến tân tiến cho những cơ quan báo chí .3. Đặt hàng báo chí ship hàng trách nhiệm chính trị, bảo mật an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, ship hàng thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và những trách nhiệm trọng điểm khác tương thích với từng quy trình tiến độ theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước .4. Hỗ trợ cước luân chuyển báo chí ship hàng trách nhiệm, đối tượng người tiêu dùng và địa phận pháp luật tại khoản 3 Điều này .

Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về báo chí

2. Ban hành và tổ chức triển khai triển khai những văn bản quy phạm pháp luật về báo chí ; thiết kế xây dựng chính sách, chủ trương về báo chí .3. Tổ chức thông tin cho báo chí ; quản trị thông tin của báo chí .4. Đào tạo, tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo của những cơ quan báo chí và cán bộ quản trị báo chí .5. Tổ chức quản trị hoạt động giải trí khoa học, công nghệ tiên tiến trong ngành nghề dịch vụ báo chí .6. Cấp, tịch thu những loại giấy phép trong hoạt động giải trí báo chí và thẻ nhà báo .7. Quản lý hợp tác quốc tế về báo chí, quản trị hoạt động giải trí của cơ quan báo chí Nước Ta tương quan đến quốc tế và hoạt động giải trí của báo chí quốc tế tại Nước Ta .8. Kiểm tra báo chí lưu chiểu ; quản trị mạng lưới hệ thống lưu chiểu báo chí vương quốc .9. Chỉ đạo, triển khai chính sách thông tin, báo cáo giải trình, thống kê và công tác làm việc khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động giải trí báo chí .10. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về báo chí .

Điều 7. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về báo chí .2. Bộ tin tức và Truyền thông chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước thực thi quản trị nhà nước về báo chí .3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ tin tức và Truyền thông triển khai quản trị nhà nước về báo chí .4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước về báo chí tại địa phương .

Điều 8. Hội Nhà báo Việt Nam

1. Hội Nhà báo Nước Ta là tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, được xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý về hội .2. Hội Nhà báo Nước Ta có trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của hội viên ;b ) Ban hành và tổ chức triển khai thực thi lao lý về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo ;d ) Tham gia thẩm định và đánh giá loại sản phẩm báo chí khi có nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;đ ) Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nhiệm vụ báo chí cho hội viên ;e ) Phối hợp với cơ quan quản trị nhà nước tuyên truyền, thông dụng pháp lý về báo chí ;g ) Tham gia giám sát việc tuân theo pháp lý về báo chí ; triển khai những hoạt động giải trí hợp tác quốc tế theo pháp luật của pháp lý ;h ) Tổ chức giải báo chí để tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao, có hiệu suất cao xã hội tích cực .

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Đăng, phát thông tin chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung :a ) Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền sở tại nhân dân ;b ) Bịa đặt, gây sợ hãi trong Nhân dân ;c ) Gây cuộc chiến tranh tâm ý .2. Đăng, phát thông tin có nội dung :a ) Gây chia rẽ giữa những những tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền sở tại nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ;b ) Gây hằn thù, tẩy chay, chia rẽ, ly khai dân tộc bản địa, xâm phạm quyền bình đẳng trong hội đồng những dân tộc bản địa Nước Ta ;c ) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo những tôn giáo khác nhau, chia rẽ những Fan Hâm mộ tôn giáo với chính quyền sở tại nhân dân, với tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ; xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo ;d ) Phá hoại việc triển khai chủ trương đoàn kết quốc tế .3. Đăng, phát thông tin có nội dung kích động cuộc chiến tranh nhằm mục đích chống lại độc lập, chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .4. Xuyên tạc lịch sử dân tộc ; phủ nhận thành tựu cách mạng ; xúc phạm dân tộc bản địa, anh hùng dân tộc bản địa .5. Tiết lộ thông tin thuộc hạng mục bí hiểm nhà nước, bí hiểm đời tư của cá thể và bí hiểm khác theo lao lý của pháp lý .6. Thông tin cổ súy những hủ tục, mê tín dị đoan, dị đoan ; thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang lo lắng trong xã hội, tác động ảnh hưởng xấu đến trật tự, bảo đảm an toàn xã hội và sức khỏe thể chất của hội đồng .7. Kích động đấm đá bạo lực ; tuyên truyền lối sống đồi trụy ; miêu tả tỉ mỉ những hành vi dâm ô, hành vi tội ác ; thông tin không tương thích với thuần phong mỹ tục Nước Ta .8. Thông tin sai thực sự, xuyên tạc, vu oan giáng họa, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức triển khai, danh dự, nhân phẩm của cá thể ; quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án .9. Thông tin tác động ảnh hưởng đến sự tăng trưởng thông thường về sức khỏe thể chất và ý thức của trẻ nhỏ .10. In, phát hành, truyền dẫn, phát sóng mẫu sản phẩm báo chí, tác phẩm báo chí, nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí đã bị đình chỉ phát hành, tịch thu, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã có cải chính .11. Cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng loại sản phẩm báo chí, mẫu sản phẩm thông tin có đặc thù báo chí hợp pháp tới công chúng .12. Đe dọa, uy hiếp tính mạng con người, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên báo chí ; tàn phá, thu giữ phương tiện đi lại, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên báo chí hoạt động giải trí nghề nghiệp đúng pháp lý .13. Đăng, phát trên mẫu sản phẩm thông tin có đặc thù báo chí thông tin pháp luật tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 của Điều này .

Chương II QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ, QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN TRÊN BÁO CHÍ CỦA CÔNG DÂN

Điều 10. Quyền tự do báo chí của công dân

1. Sáng tạo tác phẩm báo chí .2. Cung cấp thông tin cho báo chí .3. Phản hồi thông tin trên báo chí .4. Tiếp cận thông tin báo chí .5. Liên kết với cơ quan báo chí thực thi loại sản phẩm báo chí .6. In, phát hành báo in .

Điều 11. Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

1. Phát biểu quan điểm về tình hình quốc gia và quốc tế .2. Tham gia quan điểm kiến thiết xây dựng và triển khai đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước .3. Góp ý kiến, phê bình, đề xuất kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí so với những tổ chức triển khai của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp và những tổ chức triển khai, cá thể khác .

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

1. Đăng, phát kiến nghị, phê bình, tin, bài, ảnh và tác phẩm báo chí khác của công dân tương thích với tôn chỉ, mục tiêu và không có nội dung lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 9 của Luật này ; trong trường hợp không đăng, phát phải vấn đáp và nêu rõ nguyên do khi có nhu yếu .2. Trả lời hoặc nhu yếu tổ chức triển khai, người có thẩm quyền vấn đáp bằng văn bản hoặc vấn đáp trên báo chí về đề xuất kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến .

Điều 13. Trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

1. Nhà nước tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để công dân triển khai quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình .2. Báo chí, nhà báo hoạt động giải trí trong khuôn khổ pháp lý và được Nhà nước bảo lãnh. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai và công dân .3. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng .

Chương III TỔ CHỨC BÁO CHÍ

Mục 1. CƠ QUAN CHỦ QUẢN BÁO CHÍ

Điều 14. Đối tượng được thành lập cơ quan báo chí

1. Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương tự trở lên, hoạt động giải trí hợp pháp theo pháp luật của pháp lý Nước Ta được xây dựng cơ quan báo chí .2. Cơ sở giáo dục ĐH theo lao lý của Luật giáo dục ĐH ; tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra khoa học, tổ chức triển khai điều tra và nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến được tổ chức triển khai dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo pháp luật của Luật khoa học và công nghệ tiên tiến ; bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương tự trở lên được xây dựng tạp chí khoa học .

Điều 15. Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí

1. Cơ quan chủ quản báo chí là cơ quan, tổ chức triển khai pháp luật tại Điều 14 của Luật này thay mặt đứng tên đề xuất cấp giấy phép hoạt động giải trí báo chí, xây dựng và trực tiếp quản trị cơ quan báo chí .2. Cơ quan chủ quản báo chí có những quyền hạn sau đây :a ) Xác định mô hình báo chí, tôn chỉ, mục tiêu, đối tượng người tiêu dùng Giao hàng, ngôn từ bộc lộ của từng mô hình, từng loại mẫu sản phẩm báo chí, trách nhiệm, phương hướng hoạt động giải trí của cơ quan báo chí ;b ) Bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí sau khi có sự thống nhất quan điểm bằng văn bản của Bộ tin tức và Truyền thông ;c ) Miễn nhiệm, không bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí và gửi văn bản thông tin về việc không bổ nhiệm, không bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí tới Bộ tin tức và Truyền thông ;d ) Thanh tra, kiểm tra hoạt động giải trí của cơ quan báo chí ; khen thưởng, kỷ luật theo lao lý của pháp lý .3. Cơ quan chủ quản báo chí có những trách nhiệm sau đây :a ) Chỉ đạo cơ quan báo chí thực thi đúng tôn chỉ, mục tiêu, trách nhiệm, phương hướng hoạt động giải trí ; tổ chức triển khai nhân sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí của cơ quan báo chí ;b ) Bảo đảm nguồn kinh phí đầu tư bắt đầu và điều kiện kèm theo thiết yếu cho hoạt động giải trí của cơ quan báo chí ;c ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo so với cơ quan báo chí, cá thể thuộc thẩm quyền quản trị theo lao lý của pháp lý .4. Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí không được kiêm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí và trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý trong khoanh vùng phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của mình so với những sai phạm của cơ quan báo chí thường trực .

Mục 2. CƠ QUAN BÁO CHÍ

Điều 16. Cơ quan báo chí
Cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận của các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 của Luật này, thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số sản phẩm báo chí theo quy định của Luật này.

Điều 17. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí

1. Xác định mô hình báo chí ; tôn chỉ, mục tiêu tương thích với tính năng, trách nhiệm của cơ quan chủ quản ; đối tượng người dùng Giao hàng ; chương trình, thời hạn, thời lượng, phương pháp truyền dẫn, phát sóng ( so với báo nói, báo hình ) ; tên miền, nơi đặt sever và đơn vị chức năng phân phối dịch vụ liên kết ( so với báo điện tử ) .2. Có giải pháp về tổ chức triển khai và nhân sự bảo vệ hoạt động giải trí của cơ quan báo chí ; có người đủ tiêu chuẩn theo pháp luật tại khoản 2 Điều 23 của Luật này để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí .3. Có tên và hình thức trình diễn tên cơ quan báo chí ; tên và hình thức trình diễn tên ấn phẩm báo chí ; tên và hình tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình ; tên và hình thức trình diễn tên chuyên trang của báo điện tử .4. Có trụ sở và những điều kiện kèm theo cơ sở vật chất, kỹ thuật ; giải pháp kinh tế tài chính ; có những giải pháp kỹ thuật bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin ; so với báo điện tử phải có tối thiểu một tên miền “. vn ” đã ĐK tương thích với tên báo chí và sử dụng mạng lưới hệ thống sever đặt tại Nước Ta ; so với báo nói, báo hình phải có giải pháp, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng .

Điều 18. Giấy phép hoạt động báo chí

1. Cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 của Luật này, đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 của Luật này, có nhu cầu thành lập cơ quan báo chí, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí.
Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ tin tức và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động giải trí báo chí ; trường hợp khước từ cấp phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .3. Sau khi được cấp giấy phép hoạt động giải trí báo chí, cơ quan chủ quản báo chí ra quyết định hành động xây dựng cơ quan báo chí và thông tin trên những phương tiện thông tin đại chúng .4. Sau 03 tháng so với báo in và báo điện tử, 09 tháng so với báo nói, báo hình, kể từ ngày giấy phép hoạt động giải trí báo chí có hiệu lực hiện hành, nếu cơ quan báo chí không được xây dựng hoặc không có loại sản phẩm báo chí thì giấy phép hết hiệu lực hiện hành. Bộ tin tức và Truyền thông ra quyết định hành động tịch thu giấy phép .5. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày dự kiến chấm hết hoạt động giải trí, cơ quan báo chí phải thông tin bằng văn bản cho Bộ tin tức và Truyền thông để tịch thu giấy phép hoạt động giải trí báo chí và thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng .6. Trường hợp đã bị tịch thu giấy phép hoạt động giải trí báo chí theo lao lý tại khoản 4 và khoản 5 Điều này, nếu có nhu yếu cấp lại giấy phép, cơ quan chủ quản báo chí gửi văn bản đề xuất Bộ tin tức và Truyền thông cấp lại giấy phép. Trường hợp có đổi khác nội dung so với giấy phép đã được cấp, cơ quan chủ quản gửi hồ sơ ý kiến đề nghị Bộ tin tức và Truyền thông cấp giấy phép theo lao lý tại khoản 1 Điều này .

Điều 19. Thay đổi cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí
Trường hợp thay đổi cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản được ghi trên giấy phép có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động báo chí gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; cơ quan, tổ chức tiếp nhận cơ quan báo chí làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí theo quy định tại Điều 18 của Luật này.

Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí

1. Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày biến hóa khu vực trụ sở chính, điện thoại cảm ứng, fax, thư điện tử, thời hạn phát hành, đơn vị chức năng cung ứng dịch vụ liên kết Internet, cơ quan báo chí phải thông tin với cơ quan quản trị nhà nước về báo chí .

2. Khi thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí, tên gọi cơ quan báo chí; tôn chỉ, mục đích; tên gọi ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng, địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng; thời lượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên miền của chuyên trang và báo điện tử, cơ quan chủ quản phải có hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép.
Hồ sơ, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

3. Khi biến hóa hình thức trình diễn, vị trí của tên ấn phẩm báo chí, phụ trương ; hình tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình ; kỳ hạn xuất bản, số trang, khuôn khổ và những nội dung đổi khác không pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cơ quan chủ quản báo chí có văn bản ý kiến đề nghị Bộ tin tức và Truyền thông. Việc biến hóa chỉ được triển khai sau khi có văn bản đồng ý chấp thuận của Bộ tin tức và Truyền thông .

Điều 21. Loại hình hoạt động và nguồn thu của cơ quan báo chí

1. Cơ quan báo chí hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu. Tạp chí khoa học hoạt động phù hợp với loại hình của cơ quan chủ quản.

2. Nguồn thu của cơ quan báo chí gồm :a ) Nguồn thu do cơ quan chủ quản báo chí cấp ;b ) Thu từ bán báo, bán quyền xem những loại sản phẩm báo chí, quảng cáo, trao đổi, mua và bán bản quyền nội dung ;c ) Thu từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, dịch vụ của cơ quan báo chí, những đơn vị chức năng thường trực cơ quan báo chí ;d ) Nguồn thu từ hỗ trợ vốn hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể trong nước và ngoài nước .

Điều 22. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí

1. Điều kiện đặt văn phòng đại diện thay mặt gồm :a ) Có trụ sở để đặt văn phòng đại diện thay mặt ;b ) Trưởng văn phòng đại diện thay mặt phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí có văn phòng đại diện thay mặt và không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo lao lý của pháp lý về công chức, viên chức và pháp lý về lao động trong thời hạn 01 năm tính đến thời gian đặt văn phòng đại diện thay mặt .2. Phóng viên thường trú hoạt động giải trí độc lập phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí cử phóng viên báo chí thường trú và không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo lao lý của pháp lý về công chức, viên chức và pháp lý về lao động trong thời hạn 01 năm tính đến khi cử phóng viên báo chí thường trú .3. Trước khi khởi đầu hoạt động giải trí 15 ngày, cơ quan báo chí có đủ điều kiện kèm theo và có nhu yếu đặt văn phòng đại diện thay mặt tại tỉnh, thành phố thường trực TW gửi trực tiếp hoặc qua mạng lưới hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện thay mặt để thông tin. Hồ sơ gồm :a ) Văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc đặt văn phòng đại diện thay mặt có quan điểm đồng ý chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí ;b ) Bản sao giấy phép hoạt động giải trí báo chí có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để so sánh ;c ) Tài liệu chứng tỏ phân phối đủ điều kiện kèm theo lao lý tại điểm a khoản 1 Điều này ;d ) Danh sách nhân sự văn phòng đại diện thay mặt ;đ ) Sơ yếu lý lịch, bản sao thẻ nhà báo của trưởng văn phòng đại diện thay mặt, sơ yếu lý lịch của phóng viên báo chí thường trú thuộc văn phòng đại diện thay mặt có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản chính để so sánh ;e ) Văn bản pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của văn phòng đại diện thay mặt .4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra những điều kiện kèm theo hoạt động giải trí của văn phòng đại diện thay mặt ; trường hợp không đủ điều kiện kèm theo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản nhu yếu cơ quan báo chí chấm hết hoạt động giải trí của văn phòng đại diện thay mặt và giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .5. Cơ quan báo chí chưa có văn phòng đại diện thay mặt, có nhu yếu cử phóng viên báo chí thường trú hoạt động giải trí độc lập tại những tỉnh, thành phố thường trực TW gửi trực tiếp hoặc qua mạng lưới hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ thông tin hoạt động giải trí của phóng viên báo chí thường trú đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi phóng viên báo chí thường trú hoạt động giải trí. Hồ sơ gồm :a ) Văn bản cử phóng viên báo chí thường trú của cơ quan báo chí ;b ) Bản sao giấy phép hoạt động giải trí báo chí có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để so sánh ;c ) Sơ yếu lý lịch, bản sao thẻ nhà báo của phóng viên báo chí thường trú có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để so sánh .6. Chậm nhất là 05 ngày trước khi có sự biến hóa về khu vực, trưởng văn phòng đại diện thay mặt, phóng viên báo chí thường trú hoặc đình chỉ, chấm hết hoạt động giải trí của văn phòng đại diện thay mặt, phóng viên báo chí thường trú, cơ quan báo chí thông tin bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện thay mặt, nơi có phóng viên báo chí thường trú hoạt động giải trí .7. Hoạt động của văn phòng đại diện thay mặt, phóng viên báo chí thường trú phải tương thích với tôn chỉ, mục tiêu của cơ quan báo chí ; đúng trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm do cơ quan báo chí giao và tuân thủ pháp luật của pháp lý về báo chí và lao lý khác của pháp lý có tương quan .8. Văn phòng đại diện thay mặt, phóng viên báo chí thường trú ngừng hoạt động giải trí ngay sau khi cơ quan báo chí có văn phòng đại diện thay mặt, phóng viên báo chí thường trú bị tịch thu giấy phép hoạt động giải trí báo chí hoặc phóng viên báo chí thường trú độc lập bị tịch thu thẻ nhà báo theo quyết định hành động của Bộ tin tức và Truyền thông .

Mục 3. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN BÁO CHÍ

Điều 23. Người đứng đầu cơ quan báo chí

1. Người đứng đầu cơ quan báo chí là Tổng biên tập ( so với báo in, báo điện tử ), là Tổng giám đốc hoặc giám đốc ( so với báo nói, báo hình ) .2. Tiêu chuẩn chỉ định người đứng đầu cơ quan báo chí gồm :a ) Là công dân Nước Ta, có địa chỉ thường trú tại Nước Ta ;b ) Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc những tổ chức triển khai tôn giáo không vận dụng tiêu chuẩn này ;c ) Có thẻ nhà báo còn hiệu lực hiện hành. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc những tổ chức triển khai tôn giáo, tạp chí khoa học không vận dụng tiêu chuẩn này ;d ) Có phẩm chất đạo đức tốt ; không trong thời hạn thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo pháp luật của pháp lý về công chức, viên chức và pháp lý về lao động .

Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan báo chí

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cơ quan chủ quản báo chí và trước pháp lý về mọi hoạt động giải trí của cơ quan báo chí trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình .2. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch hoạt động giải trí của cơ quan báo chí .3. Phê duyệt cấu trúc nội dung ấn phẩm ; kênh, chương trình phát thanh, truyền hình ; báo, chuyên trang của báo điện tử .4. Chỉ đạo triển khai đúng tôn chỉ, mục tiêu và những pháp luật ghi trong giấy phép .5. Quản lý nhân sự, tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng nhà báo, phóng viên báo chí, nhân viên cấp dưới ; quản lý tài sản, cơ sở vật chất của cơ quan báo chí .6. Không được đảm nhiệm chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí khác .

Mục 4. NHÀ BÁO

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

1. Nhà báo là người hoạt động giải trí báo chí được cấp thẻ nhà báo .2. Nhà báo có những quyền sau đây :a ) Hoạt động báo chí trên chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động giải trí báo chí ở quốc tế theo lao lý của pháp lý và được pháp lý bảo lãnh trong hoạt động giải trí nghề nghiệp ;b ) Được khai thác, cung ứng và sử dụng thông tin trong hoạt động giải trí báo chí theo lao lý của pháp lý ;c ) Được đến những cơ quan, tổ chức triển khai để hoạt động giải trí nhiệm vụ báo chí. Khi đến thao tác, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc khoanh vùng phạm vi bí hiểm nhà nước, bí hiểm đời tư của cá thể và bí hiểm khác theo lao lý của pháp lý ;d ) Được hoạt động giải trí nhiệm vụ báo chí tại những phiên tòa xét xử xét xử công khai minh bạch ; được sắp xếp khu vực riêng để tác nghiệp ; được liên lạc trực tiếp với người thực thi tố tụng, người tham gia tố tụng để lấy tin, phỏng vấn theo lao lý của pháp lý ;đ ) Được đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nhiệm vụ báo chí ;e ) Khước từ việc tham gia biên soạn hoặc biểu lộ tác phẩm báo chí trái với lao lý của pháp lý .3. Nhà báo có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) tin tức trung thực về tình hình quốc gia và quốc tế tương thích với quyền lợi của quốc gia và của Nhân dân ; phản ánh quan điểm, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ;b ) Bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng ; chủ trương, pháp lý của Nhà nước ; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ tác nhân tích cực ; đấu tranh phòng, chống những tư tưởng, hành vi sai phạm ;c ) Không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và thao tác vi phạm pháp lý ;d ) Phải cải chính, xin lỗi trong trường hợp thông tin sai thực sự, xuyên tạc, vu oan giáng họa, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức triển khai, danh dự, nhân phẩm của cá thể ;đ ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và trước người đứng đầu cơ quan báo chí về nội dung tác phẩm báo chí của mình và về những hành vi vi phạm pháp lý ;e ) Tuân thủ lao lý về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo .

Điều 26. Đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo

1. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí, thông tấn .2. Trưởng phòng ( ban ), phó trưởng phòng ( ban ) nhiệm vụ báo chí của cơ quan báo chí, thông tấn .3. Phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí, thông tấn .4. Người quay phim, đạo diễn chương trình phát thanh, truyền hình ( trừ phim truyền hình ) của những đơn vị chức năng được cấp giấy phép hoạt động giải trí báo chí trong ngành phát thanh, truyền hình và sản xuất phim tài liệu của Nhà nước .5. Phóng viên, biên tập viên, người đảm nhiệm công tác làm việc phóng viên báo chí, chỉnh sửa và biên tập ở đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương tự .6. Người đã được cấp thẻ nhà báo nhưng được điều chuyển sang làm việc làm khác vẫn liên tục có tác phẩm báo chí được sử dụng, được cơ quan báo chí xác nhận, được xét cấp thẻ nhà báo trong những trường hợp đơn cử sau :a ) Được điều động công tác làm việc tại những đơn vị chức năng không trực tiếp triển khai nhiệm vụ báo chí của cơ quan báo chí ;b ) Được điều chuyển sang làm công tác làm việc giảng dạy chuyên ngành báo chí tại những cơ sở giáo dục ĐH theo lao lý của Luật giáo dục ĐH ;c ) Được điều chuyển sang làm cán bộ chuyên trách tại hội nhà báo những cấp, trực tiếp làm công tác làm việc quản trị nhà nước về báo chí .

Điều 27. Điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo

1. Người công tác làm việc tại cơ quan báo chí pháp luật tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 26 của Luật này được xét cấp thẻ nhà báo phải bảo vệ những điều kiện kèm theo và tiêu chuẩn sau đây :a ) Là công dân Nước Ta, có địa chỉ thường trú tại Nước Ta ;b ) Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên ; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang thực thi những ấn phẩm báo in, chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên trang của báo điện tử bằng tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ;c ) Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời hạn công tác làm việc liên tục tại cơ quan báo chí đề xuất cấp thẻ từ 02 năm trở lên tính đến thời gian xét cấp thẻ, trừ tổng biên tập tạp chí khoa học và những trường hợp khác theo lao lý của pháp lý ;d ) Được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công tác làm việc đề xuất cấp thẻ nhà báo .2. Những trường hợp pháp luật tại khoản 5 Điều 26 của Luật này được xét cấp thẻ nhà báo phải bảo vệ điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn lao lý tại những điểm a, b và d khoản 1 Điều này và phải bảo vệ những điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn sau đây :a ) Là cộng tác viên tiếp tục của đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố thường trực TW ;b ) Có tối thiểu mười hai tác phẩm báo chí đã được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố thường trực TW trong 01 năm tính đến thời gian xét cấp thẻ ;c ) Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời hạn công tác làm việc liên tục tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương tự từ 02 năm trở lên tính đến thời gian xét cấp thẻ ;d ) Được đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố thường trực TW đề xuất cấp thẻ nhà báo .3. Các trường hợp sau đây không được xét cấp thẻ nhà báo :a ) Không thuộc những đối tượng người dùng pháp luật tại Điều 26 của Luật này ;b ) Đã vi phạm pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo ;c ) Đã bị giải quyết và xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo lao lý của pháp lý về công chức, viên chức và pháp lý về lao động mà chưa hết thời hạn 12 tháng tính đến thời gian xét cấp thẻ ;d ) Là đối tượng người tiêu dùng tương quan trong những vụ án chưa có Kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;đ ) Đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án mà chưa được xóa án tích ;e ) Bị tịch thu thẻ nhà báo do vi phạm lao lý của pháp lý mà thời hạn tịch thu thẻ chưa quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định hành động đến thời gian xét cấp thẻ .

Điều 28. Cấp, đổi, thu hồi thẻ nhà báo

1. Thẻ nhà báo cấp cho những người có đủ điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn theo lao lý tại Điều 27 của Luật này để hoạt động giải trí báo chí .

2. Kỳ hạn cấp thẻ nhà báo là 05 năm. Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo được ghi trên thẻ. Trong trường hợp đặc biệt, việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định.
Hết kỳ hạn của thẻ nhà báo, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp đổi thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới.

3. Người đã được cấp thẻ nhà báo khi chuyển sang thao tác tại cơ quan, đơn vị chức năng công tác làm việc khác mà vẫn thuộc đối tượng người tiêu dùng được cấp thẻ nhà báo theo lao lý tại Điều 26 của Luật này thì phải làm thủ tục xin đổi thẻ nhà báo về cơ quan mới .

4. Trường hợp thẻ nhà báo bị mất, bị hỏng, người đã được cấp thẻ nhà báo phải làm thủ tục xin cấp lại thẻ nhà báo.
Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhà báo phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, cơ quan công tác, công an xã, phường, thị trấn nơi mất thẻ về trường hợp mất thẻ; trường hợp thẻ bị hỏng thì phải gửi kèm theo thẻ cũ.

5. Người được cấp thẻ nhà báo phải nộp lại thẻ nhà báo trong những trường hợp sau đây :a ) Người được cấp thẻ nhà báo nhưng chuyển sang làm trách nhiệm khác không còn là đối tượng người tiêu dùng được cấp thẻ nhà báo theo lao lý tại Điều 26 của Luật này ; người được cấp thẻ nhà báo đã nghỉ hưu ; người đã hết thời hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hợp đồng lao động mới hoặc không liên tục thao tác tại cơ quan báo chí ;b ) Người được cấp thẻ nhà báo thao tác tại cơ quan báo chí bị tịch thu giấy phép hoạt động giải trí báo chí theo quyết định hành động của Bộ tin tức và Truyền thông ;

c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định về các nội dung quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người đứng đầu cơ quan công tác của người được cấp thẻ nhà báo chịu trách nhiệm thông báo bằng văn bản về các trường hợp quy định tại điểm a khoản này, thu lại thẻ nhà báo và nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trường hợp người được cấp thẻ nhà báo không nộp lại thẻ, cơ quan báo chí có trách nhiệm thông báo trên sản phẩm báo chí của mình, trừ trường hợp người phải nộp lại thẻ đã mất thẻ và báo cáo bằng văn bản với Bộ Thông tin và Truyền thông;

d ) Người thuộc đối tượng người tiêu dùng phải nộp lại thẻ nhà báo pháp luật tại điểm a và điểm b khoản này, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp lại thẻ nhà báo nếu được một cơ quan báo chí tiếp đón vào thao tác theo chính sách hợp đồng từ 01 năm trở lên thì được xét đổi thẻ nhà báo theo lao lý tại khoản 3 Điều này .6. Người được cấp thẻ nhà báo bị tịch thu thẻ nhà báo trong những trường hợp sau đây :a ) Vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, về hoạt động giải trí nhiệm vụ báo chí, thông tin trên báo chí hoặc sử dụng thẻ nhà báo không đúng mục tiêu gây hậu quả nghiêm trọng ;b ) Bị cơ quan thực thi tố tụng quyết định hành động khởi tố bị can. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đình chỉ tìm hiểu, đình chỉ vụ án so với nhà báo đó hoặc kể từ ngày bản án, quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý tuyên nhà báo đó không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự thì cơ quan quản trị nhà nước về báo chí có nghĩa vụ và trách nhiệm trả lại thẻ nhà báo ;c ) Bị cấp có thẩm quyền quyết định hành động giải quyết và xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khiển trách hai lần liên tục trong 02 năm theo lao lý của pháp lý về công chức, viên chức và pháp lý về lao động ;d ) Thôi việc nhưng không nộp lại thẻ nhà báo .7. Bộ tin tức và Truyền thông là cơ quan cấp, đổi, cấp lại và tịch thu thẻ nhà báo .8. Hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và tịch thu thẻ nhà báo do Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông lao lý .

Chương IV HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Mục 1. THỰC HIỆN THÊM LOẠI HÌNH, SẢN PHẨM BÁO CHÍ; LIÊN KẾT TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Điều 29. Thực hiện thêm loại hình báo chí

1. Cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 của Luật này nếu có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác thì cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.
Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép thực hiện thêm loại hình báo chí khác thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Luật này.

2. Sau 03 tháng so với báo in và báo điện tử, 09 tháng so với báo nói, báo hình kể từ ngày giấy phép hoạt động giải trí báo chí có hiệu lực thực thi hiện hành, nếu cơ quan báo chí không có mẫu sản phẩm báo chí thì giấy phép hết hiệu lực thực thi hiện hành. Bộ tin tức và Truyền thông ra quyết định hành động tịch thu giấy phép .

3. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tạm ngừng thực hiện loại hình báo chí, cơ quan báo chí phải báo cáo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
Trường hợp tạm ngừng thực hiện loại hình báo chí quá thời gian quy định tại khoản 2 Điều này thì Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

4. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày chấm hết triển khai mô hình báo chí, cơ quan báo chí phải thông tin bằng văn bản cho Bộ tin tức và Truyền thông để tịch thu giấy phép và thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng .5. Trường hợp đã bị tịch thu giấy phép theo pháp luật tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này, nếu có nhu yếu cấp lại giấy phép thì cơ quan chủ quản báo chí gửi văn bản ý kiến đề nghị Bộ tin tức và Truyền thông cấp lại giấy phép. Trường hợp có biến hóa nội dung so với giấy phép đã được cấp, cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ ý kiến đề nghị Bộ tin tức và Truyền thông cấp giấy phép theo lao lý tại khoản 1 Điều này .

Điều 30. Điều kiện xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử

1. Có tôn chỉ, mục tiêu tương thích với tôn chỉ, mục tiêu của cơ quan báo chí ; đối tượng người dùng ship hàng ; nơi đặt sever và đơn vị chức năng cung ứng dịch vụ liên kết ( so với chuyên trang của báo điện tử ) tương thích với nội dung giấy phép hoạt động giải trí của cơ quan báo chí .2. Có giải pháp về tổ chức triển khai và nhân sự bảo vệ hoạt động giải trí của ấn phẩm báo chí, phụ trương, kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử .3. Có tên và hình thức trình diễn tên ấn phẩm báo chí, phụ trương ; tên và hình tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình ; tên và giao diện trang chủ chuyên trang của báo điện tử .4. Có những điều kiện kèm theo cơ sở vật chất, kỹ thuật ; giải pháp kinh tế tài chính ; có những giải pháp kỹ thuật bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin ; có tên miền cấp dưới tương thích với tên miền đã ĐK so với chuyên trang của báo điện tử ; có giải pháp, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng so với kênh phát thanh, kênh truyền hình .

Điều 31. Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử

1. Cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 30 của Luật này có nhu cầu xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử, cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.
Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ tin tức và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương ; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình ; mở chuyên trang của báo điện tử. Trường hợp khước từ cấp, Bộ tin tức và Truyền thông phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .3. Sau 02 tháng kể từ ngày giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, mở chuyên trang của báo điện tử, 06 tháng kể từ ngày giấy phép sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình có hiệu lực thực thi hiện hành, nếu cơ quan báo chí không có loại sản phẩm báo chí thì giấy phép hết hiệu lực hiện hành. Bộ tin tức và Truyền thông ra quyết định hành động tịch thu giấy phép .

4. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tạm ngừng xuất bản ấn phẩm báo chí, phụ trương, sản xuất kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử, cơ quan báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông và trên phương tiện thông tin đại chúng.
Trường hợp tạm ngừng quá 03 tháng đối với ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, 06 tháng đối với việc sản xuất kênh phát thanh, kênh truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

5. Chậm nhất là 30 ngày trước khi chấm hết xuất bản ấn phẩm báo chí, phụ trương, sản xuất kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử, cơ quan báo chí phải thông tin bằng văn bản cho Bộ tin tức và Truyền thông để tịch thu giấy phép và thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng .6. Trường hợp đã bị tịch thu giấy phép theo lao lý tại những khoản 3, 4 và 5 Điều này, nếu có nhu yếu cấp lại giấy phép thì cơ quan chủ quản báo chí gửi văn bản đề xuất Bộ tin tức và Truyền thông cấp lại giấy phép. Trường hợp có biến hóa nội dung so với giấy phép đã được cấp, cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ đề xuất Bộ tin tức và Truyền thông cấp giấy phép theo lao lý tại khoản 1 Điều này .

Điều 32. Xuất bản bản tin thông tấn
Cơ quan thông tấn nhà nước có nhu cầu xuất bản bản tin thông tấn gửi thông báo bằng văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 33. Biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

2. Điều kiện cấp giấy phép gồm :a ) Là cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động giải trí phát thanh, truyền hình ;b ) Có văn bản đề xuất cấp giấy phép chỉnh sửa và biên tập của cơ quan báo chí. Trường hợp là cơ quan báo chí thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố thường trực TW thì phải có văn bản chấp thuận đồng ý của cơ quan chủ quản báo chí ;c ) Có nhân sự cung ứng nhu yếu về trình độ trình độ báo chí, có thẻ nhà báo còn hiệu lực thực thi hiện hành và trình độ ngoại ngữ tương thích với kênh chương trình quốc tế ý kiến đề nghị cấp giấy phép chỉnh sửa và biên tập ;d ) Có năng lượng kỹ thuật phân phối nhu yếu chỉnh sửa và biên tập, gồm hệ thống thiết bị làm chậm, thiết bị tàng trữ, phương tiện kỹ thuật thu phát tín hiệu tương thích với việc chỉnh sửa và biên tập kênh chương trình ; bảo vệ công tác làm việc chỉnh sửa và biên tập, biên dịch được thực thi tại Nước Ta ;đ ) Có dự trù ngân sách chỉnh sửa và biên tập, biên dịch trong 01 năm và văn bản chứng tỏ nguồn kinh tế tài chính hợp pháp bảo vệ triển khai công tác làm việc chỉnh sửa và biên tập, biên dịch theo dự trù ;e ) Có bản quyền hoặc văn bản được cho phép được sử dụng kênh chương trình quốc tế tại Nước Ta theo lao lý của pháp lý .3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép chỉnh sửa và biên tập kênh chương trình quốc tế trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được thực thi theo pháp luật sau đây :

a) Cơ quan báo chí có nhu cầu biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.
Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép do Chính phủ quy định;

b ) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ tin tức và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp giấy phép chỉnh sửa và biên tập kênh chương trình quốc tế trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Trường hợp phủ nhận cấp, Bộ tin tức và Truyền thông phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .4. Thời gian hiệu lực hiện hành của giấy phép chỉnh sửa và biên tập kênh chương trình quốc tế trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được lao lý trong từng giấy phép .5. Sau 03 tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực thực thi hiện hành, nếu cơ quan báo chí không thực thi việc chỉnh sửa và biên tập kênh chương trình quốc tế thì giấy phép hết hiệu lực thực thi hiện hành. Bộ tin tức và Truyền thông ra quyết định hành động tịch thu giấy phép .6. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tạm ngừng chỉnh sửa và biên tập kênh chương trình quốc tế trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, cơ quan báo chí phải thông tin bằng văn bản cho Bộ tin tức và Truyền thông ; trường hợp tạm ngừng quá 03 tháng thì Bộ tin tức và Truyền thông ra quyết định hành động tịch thu giấy phép .7. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày chấm hết chỉnh sửa và biên tập kênh chương trình quốc tế trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, cơ quan báo chí phải thông tin bằng văn bản cho Bộ tin tức và Truyền thông để tịch thu giấy phép .8. Trường hợp đã bị tịch thu giấy phép theo lao lý tại những khoản 5, 6 và 7 Điều này, nếu có nhu yếu hoạt động giải trí chỉnh sửa và biên tập trở lại thì cơ quan báo chí gửi văn bản ý kiến đề nghị Bộ tin tức và Truyền thông cấp lại giấy phép. Trường hợp có biến hóa nội dung so với giấy phép đã được cấp, cơ quan báo chí gửi hồ sơ đề xuất Bộ tin tức và Truyền thông cấp giấy phép theo lao lý tại khoản 3 Điều này .

Điều 34. Xuất bản bản tin

1. Bản tin phải bảo vệ những pháp luật sau đây :a ) Khuôn khổ tối đa của bản tin là 19 cm x 27 cm, số trang tối đa là 64 trang. Không được quảng cáo trong bản tin ;b ) Phần trên của trang một bản tin phải đề chữ “ BẢN TIN ”, tên của bản tin sau hoặc dưới chữ “ BẢN TIN ”, tên cơ quan, tổ chức triển khai xuất bản và ngày, tháng, năm xuất bản bản tin dưới tên của bản tin ;c ) Phần cuối của trang cuối bản tin ghi rõ số, ngày, tháng, năm của giấy phép xuất bản, nơi in, số lượng, kỳ hạn xuất bản, người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm xuất bản .2. Điều kiện cấp giấy phép xuất bản bản tin gồm :a ) Có người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc xuất bản bản tin ;b ) Tổ chức cỗ máy hoạt động giải trí tương thích bảo vệ cho việc xuất bản bản tin ;c ) Xác định rõ tên bản tin, mục tiêu xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng người dùng Giao hàng, khoanh vùng phạm vi phát hành, ngôn từ bộc lộ, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in ;d ) Có khu vực thao tác chính thức và những điều kiện kèm theo thiết yếu bảo vệ cho việc xuất bản bản tin .3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin được triển khai theo lao lý sau đây :

a) Cơ quan, tổ chức của trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định;

b ) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ tin tức và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin ; trường hợp khước từ cấp phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

4. Thời gian hiệu lực của giấy phép xuất bản bản tin được quy định trong từng giấy phép nhưng không quá 01 năm kể từ ngày cấp.
Đến thời hạn xuất bản ghi trên giấy phép, cơ quan, tổ chức không xuất bản bản tin thì giấy phép hết hiệu lực; Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép. Nếu có nhu cầu xuất bản bản tin thì cơ quan, tổ chức làm thủ tục xin phép lại.

5. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc chấm hết xuất bản bản tin, cơ quan, tổ chức triển khai đã được cấp giấy phép xuất bản bản tin phải thông tin bằng văn bản cho Bộ tin tức và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp chấm hết xuất bản bản tin, Bộ tin tức và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hành động tịch thu giấy phép .6. Cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu đổi khác một trong những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin phải có văn bản ý kiến đề nghị Bộ tin tức và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .

Điều 35. Xuất bản đặc san

1. Điều kiện cấp giấy phép xuất bản đặc san gồm :a ) Có người có nhiệm vụ báo chí chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc xuất bản đặc san ;b ) Tổ chức cỗ máy hoạt động giải trí tương thích bảo vệ cho việc xuất bản đặc san ;c ) Xác định rõ tên đặc san, mục tiêu xuất bản, nội dung thông tin, đối tượng người dùng ship hàng, khoanh vùng phạm vi phát hành, ngôn từ biểu lộ, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, thời hạn xuất bản ;d ) Có khu vực thao tác chính thức của cơ quan, tổ chức triển khai xin cấp giấy phép .2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san được thực thi theo pháp luật sau đây :

a) Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản đặc san gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép;
Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

b ) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ tin tức và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản đặc san ; trường hợp phủ nhận cấp phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

3. Thời gian hiệu lực của giấy phép xuất bản đặc san được quy định trong từng giấy phép nhưng không quá 01 năm kể từ ngày cấp.
Đến thời hạn xuất bản ghi trên giấy phép, cơ quan, tổ chức không xuất bản đặc san thì giấy phép hết hiệu lực và bị thu hồi. Nếu có nhu cầu xuất bản đặc san, cơ quan, tổ chức phải làm thủ tục xin phép lại.

4. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc chấm hết xuất bản đặc san, cơ quan, tổ chức triển khai phải thông tin bằng văn bản cho Bộ tin tức và Truyền thông. Trường hợp chấm hết xuất bản đặc san, Bộ tin tức và Truyền thông ra quyết định hành động tịch thu giấy phép .5. Cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu biến hóa một trong những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san phải có văn bản đề xuất Bộ tin tức và Truyền thông .

Điều 36. Trang thông tin điện tử tổng hợp

1. Trang thông tin điện tử tổng hợp phải trích dẫn nguyên văn, đúng mực nguồn tin báo chí và ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan báo chí, thời hạn đã đăng, phát thông tin đó .2. Nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp không được vi phạm lao lý tại khoản 13 Điều 9 của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .3. Cơ quan, tổ chức triển khai thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải thiết kế xây dựng tiến trình quản trị thông tin ; có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra, giám sát và dữ thế chủ động vô hiệu những thông tin có nội dung pháp luật tại khoản 13 Điều 9 của Luật này hoặc khi có nhu yếu của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền .4. Cơ quan, tổ chức triển khai thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải gỡ bỏ ngay nội dung thông tin đã tổng hợp khi nguồn thông tin được trích dẫn gỡ bỏ nội dung thông tin đó .5. Việc thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp thực thi theo lao lý của nhà nước .

Điều 37. Liên kết trong hoạt động báo chí

1. Cơ quan báo chí được phép liên kết trong hoạt động báo chí với cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết theo quy định của pháp luật.
Người đứng đầu cơ quan báo chí chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động liên kết trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan báo chí được phép link trong những ngành sau đây :a ) Thiết kế, trình diễn, in, quảng cáo, phát hành báo chí và nội dung thông tin pháp luật tại những điểm b, c, d và đ khoản này ;b ) Khai thác hoặc mua bản quyền về măng sét, nội dung những ấn phẩm báo chí thuộc ngành nghề dịch vụ khoa học, công nghệ tiên tiến, thể thao, vui chơi, quảng cáo và thông tin kinh tế tài chính của báo chí quốc tế để xuất bản tại Nước Ta ;c ) Tổ chức, cá thể quốc tế được phép link khai thác hoặc mua hàng loạt bản quyền về măng sét, nội dung những ấn phẩm báo chí hợp pháp của Nước Ta để xuất bản tại quốc tế ;d ) Sản xuất chương trình, kênh phát thanh, kênh truyền hình thuộc ngành khoa học, công nghệ tiên tiến, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, thể thao, vui chơi, quảng cáo, phúc lợi xã hội ;đ ) Sản xuất những mẫu sản phẩm báo in, báo điện tử thuộc những ngành nghề dịch vụ khoa học, công nghệ tiên tiến, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, thể thao, vui chơi, quảng cáo, phúc lợi xã hội .3. Các chương trình link trên kênh phát thanh, kênh truyền hình ship hàng trách nhiệm chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu theo lao lý của Bộ tin tức và Truyền thông và kênh thời sự – chính trị tổng hợp không vượt quá ba mươi Tỷ Lệ tổng thời lượng chương trình phát sóng lần thứ nhất của kênh này .4. Việc link những chương trình phát thanh, chương trình truyền hình vui chơi, game show truyền hình, truyền hình trong thực tiễn có bản quyền, ngữ cảnh chương trình quốc tế phải được Việt hóa, tương thích với thuần phong mỹ tục Nước Ta .5. Trường hợp cơ quan báo nói, báo hình có hoạt động giải trí link sản xuất hàng loạt kênh phát thanh, kênh truyền hình thì số kênh link không vượt quá ba mươi Xác Suất tổng số kênh phát thanh, kênh truyền hình được cấp giấy phép sản xuất .6. Nội dung những chương trình link phải tương thích với pháp luật của pháp lý Nước Ta .

Mục 2. THÔNG TIN TRÊN BÁO CHÍ

Điều 38. Cung cấp thông tin cho báo chí

1. Trong khoanh vùng phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, những cơ quan, tổ chức triển khai, người có nghĩa vụ và trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin cho báo chí và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung thông tin đã cung ứng. Việc phân phối thông tin cho báo chí hoàn toàn có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, vấn đáp phỏng vấn và những hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung ứng và phải nêu rõ nguồn gốc nguồn tin .2. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền có quyền khước từ cung ứng thông tin cho báo chí trong những trường hợp sau đây :a ) tin tức thuộc hạng mục bí hiểm nhà nước, bí hiểm thuộc nguyên tắc và pháp luật của Đảng, bí hiểm đời tư của cá thể và bí hiểm khác theo lao lý của pháp lý ;b ) tin tức về vụ án đang được tìm hiểu hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tìm hiểu cần thông tin trên báo chí những yếu tố có lợi cho hoạt động giải trí tìm hiểu và công tác làm việc đấu tranh phòng, chống tội phạm ;c ) tin tức về vấn đề đang trong quy trình thanh tra chưa có Kết luận thanh tra ; vấn đề đang trong quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo ; những yếu tố tranh chấp, xích míc giữa những cơ quan nhà nước đang trong quy trình xử lý, chưa có Kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo pháp luật của pháp lý chưa được phép công bố ;d ) Những văn bản chủ trương, đề án đang trong quy trình soạn thảo mà theo lao lý của pháp lý chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố .3. Đối với vụ án đang trong quy trình tìm hiểu, truy tố mà chưa được xét xử, những vấn đề xấu đi hoặc có tín hiệu vi phạm pháp lý nhưng chưa có Tóm lại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo chí có quyền thông tin theo những nguồn tài liệu của mình và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung thông tin .

4. Cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ người cung cấp thông tin, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên có trách nhiệm tổ chức bảo vệ người cung cấp thông tin; các cơ quan bảo vệ pháp luật có trách nhiệm phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên bảo vệ người cung cấp thông tin.

5. Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cử người phát ngôn, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và đột xuất, bất thường.
Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 39. Trả lời trên báo chí

1. Người đứng đầu cơ quan báo chí có quyền nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền vấn đáp yếu tố mà công dân nêu ra trên báo chí. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được nhu yếu của người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp trên báo chí .

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân và tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thông báo cho cơ quan báo chí biết biện pháp giải quyết.
Nếu quá thời hạn nêu trên mà không nhận được thông báo của cơ quan, tổ chức thì cơ quan báo chí có quyền chuyển ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân đến cơ quan cấp cao hơn có thẩm quyền giải quyết hoặc đưa vấn đề đó lên báo chí.

3. Trong thời hạn 10 ngày so với báo in ra hằng ngày và báo nói, báo hình, báo điện tử, 15 ngày so với báo tuần, trên số ra gần nhất so với tạp chí in kể từ khi nhận được văn bản vấn đáp của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo hoặc văn bản vấn đáp yêu cầu, phê bình của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể so với yếu tố mà báo chí nêu hoặc tiếp đón, cơ quan báo chí phải thông tin cho cơ quan, tổ chức triển khai, công dân có quan điểm, đề xuất kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo hoặc đăng, phát trên báo chí của mình .4. Cơ quan, tổ chức triển khai, công dân có quyền nhu yếu cơ quan báo chí vấn đáp yếu tố mà cơ quan báo chí đã thông tin ; cơ quan báo chí có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được nhu yếu của cơ quan, tổ chức triển khai, công dân .

Điều 40. Trả lời phỏng vấn trên báo chí

1. Người phỏng vấn phải thông tin trước cho người được phỏng vấn biết mục tiêu, nhu yếu và câu hỏi phỏng vấn ; trường hợp cần phỏng vấn trực tiếp, không có sự thông tin trước thì phải được người vấn đáp phỏng vấn chấp thuận đồng ý .

2. Sau khi phỏng vấn, trên cơ sở thông tin, tài liệu của người trả lời cung cấp, người phỏng vấn có quyền thể hiện bằng các hình thức phù hợp. Người phỏng vấn phải thể hiện chính xác, trung thực nội dung trả lời của người được phỏng vấn.
Người được phỏng vấn có quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời trước khi đăng, phát. Cơ quan báo chí và người phỏng vấn phải thực hiện yêu cầu đó.

3. Nhà báo không được dùng những quan điểm phát biểu tại hội nghị, hội thảo chiến lược, những cuộc gặp gỡ, trao đổi, chuyện trò có nhà báo tham gia để chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý chấp thuận của người phát biểu .4. Cơ quan báo chí, người phỏng vấn và người vấn đáp phỏng vấn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung thông tin đăng, phát trên báo chí .

Điều 41. Họp báo

1. Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam có quyền tổ chức họp báo để công bố, tuyên bố, giải thích, trả lời các nội dung có liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.
Việc họp báo của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 56 của Luật này.

2. Người phát ngôn hoặc người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng thông tin của tổ chức triển khai chính trị, Quốc hội, nhà nước, quản trị nước ; những cơ quan của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW và cấp tỉnh ; những bộ, cơ quan ngang bộ ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo tính năng, trách nhiệm của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm họp báo định kỳ và đột xuất để cung ứng thông tin cho cơ quan báo chí .3. Cơ quan, tổ chức triển khai không thuộc pháp luật tại khoản 2 Điều này và công dân có quyền tổ chức triển khai họp báo để phân phối thông tin cho báo chí. Cơ quan, tổ chức triển khai, công dân tổ chức triển khai họp báo phải thông tin bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời gian dự tính họp báo cho cơ quan quản trị nhà nước về báo chí theo lao lý sau đây :a ) Cơ quan, tổ chức triển khai thường trực TW thông tin cho Bộ tin tức và Truyền thông ;b ) Cơ quan, tổ chức triển khai không thuộc điểm a khoản này và công dân thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển khai họp báo .4. Nội dung thông tin gồm những thông tin sau đây :a ) Địa điểm họp báo ;b ) Thời gian họp báo ;c ) Nội dung họp báo ;d ) Người chủ trì họp báo .

5. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lời cơ quan, tổ chức, công dân về việc họp báo trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều này; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.
Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

6. Cơ quan quản trị nhà nước về báo chí có quyền đình chỉ cuộc họp báo nếu phát hiện có tín hiệu vi phạm pháp lý hoặc nội dung họp báo có thông tin pháp luật tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 9 của Luật này .

Điều 42. Cải chính trên báo chí

1. Cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì phải đăng, phát lời cải chính, xin lỗi trên báo chí và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.
Đối với báo chí điện tử, ngoài việc đăng, phát lời cải chính, xin lỗi còn phải gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật đã đăng, phát nhưng phải lưu giữ nội dung thông tin trên máy chủ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 của Luật này.

2. Khi có văn bản kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vụ việc mà báo chí đã đăng, phát là sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì cơ quan báo chí phải đăng, phát phần nội dung kết luận đó và nội dung cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả tác phẩm báo chí.
Lời xin lỗi của cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí được đăng, phát liền sau nội dung thông tin cải chính.

3. Việc đăng, phát thông tin cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả tác phẩm phải thực thi theo pháp luật sau đây :a ) Đăng, phát tại trang hai so với báo in, trang cuối so với tạp chí in, phân mục riêng tại trang chủ so với báo điện tử với cùng một kiểu chữ, cỡ chữ mà báo chí đã đăng, phát thông tin ;b ) Đăng, phát đúng phân mục, giờ phát sóng, số lần phát sóng so với báo nói, báo hình mà báo chí đã đăng, phát thông tin .4. Khi đăng, phát thông tin cải chính, xin lỗi, cơ quan báo chí phải bộc lộ rất đầy đủ những nội dung sau đây :a ) Tiêu đề : “ tin tức cải chính, xin lỗi ” ;b ) Tên tác phẩm báo chí, tên phân mục, số báo, ngày, tháng, năm đã đăng, phát phải cải chính ;c ) Những thông tin sai thực sự, xuyên tạc, vu oan giáng họa, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức triển khai, danh dự, nhân phẩm của cá thể đã đăng, phát trong tác phẩm báo chí và nội dung thông tin được cải chính .5. Thời điểm đăng, phát cải chính, xin lỗi được pháp luật như sau :a ) Việc đăng, phát cải chính, xin lỗi của báo điện tử được triển khai ngay khi nhận được văn bản Tóm lại hoặc tự phát hiện vi phạm ; thông tin cải chính, xin lỗi phải được lưu giữ trên báo tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày đăng, phát cải chính, xin lỗi ;b ) Việc đăng, phát cải chính, xin lỗi trên báo in, báo nói, báo hình phải được triển khai trong thời hạn 02 ngày so với báo ngày, báo nói, báo hình ; trong số ra gần nhất so với báo tuần, tạp chí, tính từ ngày cơ quan báo chí nhận được văn bản Kết luận hoặc tự phát hiện vi phạm. Đối với tạp chí xuất bản trên 30 ngày một kỳ thì phải có văn bản vấn đáp ngay cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể và phải đăng trong số ra gần nhất ;

c) Cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp đã đăng, phát thông tin của cơ quan báo chí khác có nội dung phải cải chính, xin lỗi cũng phải thực hiện đăng lại nội dung cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí vi phạm.
Cơ quan báo chí đã đăng, phát nội dung thông tin vi phạm, sau khi thực hiện cải chính, xin lỗi phải có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan báo chí và trang thông tin điện tử tổng hợp có thỏa thuận về việc sử dụng tin, bài của báo mình để thực hiện việc đăng lại lời cải chính, xin lỗi.

Điều 43. Phản hồi thông tin

1. Khi cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có địa thế căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông tin sai thực sự, xuyên tạc, vu oan giáng họa, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình hoặc gây hiểu nhầm làm tác động ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình thì có quyền nêu quan điểm phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản trị nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án .

2. Cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thời điểm đăng, phát thực hiện theo quy định về đăng, phát cải chính tại khoản 5 Điều 42 của Luật này.
Trường hợp không nhất trí với ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí vẫn phải đăng, phát ý kiến phản hồi đó và có quyền thông tin tiếp để làm rõ quan điểm của mình.
Sau ba lần đăng, phát ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ quan báo chí mà không có sự nhất trí giữa hai bên thì cơ quan báo chí có quyền ngừng đăng, phát; cơ quan quản lý nhà nước có quyền yêu cầu cơ quan báo chí ngừng đăng, phát thông tin của các bên có liên quan.

3. Cơ quan báo chí có quyền không đăng, phát quan điểm phản hồi của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nếu quan điểm đó vi phạm pháp lý, xúc phạm đến uy tín của cơ quan báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả tác phẩm báo chí, đồng thời thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do để cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể biết .4. Khi đăng, phát quan điểm phản hồi, cơ quan báo chí phải bộc lộ rất đầy đủ những nội dung sau đây :a ) Tên cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể phản hồi thông tin ;b ) Tên tác phẩm báo chí, tên phân mục, số báo, ngày, tháng, năm đã đăng, phát bị phản hồi thông tin .

Điều 44. Quảng cáo trên báo chí
Báo chí được đăng, phát quảng cáo. Việc đăng, phát quảng cáo trên báo chí phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy định của pháp luật về quảng cáo.

Điều 45. Quyền tác giả trong lĩnh vực báo chí
Cơ quan báo chí phải thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan khi đăng, phát tác phẩm báo chí.

Điều 46. Các thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí
Cơ quan báo chí phải ghi, thể hiện đầy đủ các thông tin sau đây:

1. Trên trang nhất, bìa một so với báo in, trang chủ, những trang so với báo điện tử phải có những nội dung sau đây :a ) Tên mẫu sản phẩm báo chí ;b ) Tên cơ quan báo chí, tên cơ quan chủ quản báo chí ( ghi dưới tên báo chí ) ; tên miền so với báo điện tử ;c ) Số thứ tự của kỳ phát hành báo chí so với báo in ;d ) Ngày, tháng, năm phát hành .2. Dưới chân trang cuối, bìa cuối so với báo in, trang chủ so với báo điện tử phải có những nội dung sau đây :a ) Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép hoạt động giải trí báo chí ;b ) Địa chỉ của cơ quan báo chí, số điện thoại cảm ứng, fax, thư điện tử. Họ, tên người đứng đầu cơ quan báo chí ;c ) Nơi in, khuôn khổ, số trang, kỳ hạn xuất bản, giá cả so với báo in .3. Báo nói, báo hình phải bộc lộ hình tượng, nhạc hiệu .

Điều 47. Bảo vệ nội dung các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, nội dung báo điện tử
Báo nói, báo hình, báo điện tử có quyền sử dụng các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nội dung các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, nội dung báo điện tử.

Mục 3. IN, PHÁT HÀNH VÀ TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG

Điều 48. In báo chí
Cơ sở in có giấy phép in báo, tạp chí theo quy định của pháp luật về xuất bản có trách nhiệm thực hiện hợp đồng đã ký kết với cơ quan báo chí, bảo đảm thời gian phát hành báo chí.

Điều 49. Phát hành báo chí

1. Cơ quan báo chí thực hiện phát hành báo chí theo đúng quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.
Cơ quan báo chí được tổ chức phát hành hoặc ủy thác cho tổ chức, cá nhân phát hành.

2. Ngành thông tin và truyền thông online có nghĩa vụ và trách nhiệm phát hành những loại báo chí công ích qua mạng bưu chính công cộng theo pháp luật của nhà nước và phát hành những loại báo chí khác theo hợp đồng ký kết với cơ quan báo chí .

3. Cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân tham gia phát hành báo chí, tổ chức được phép xuất khẩu, nhập khẩu báo chí có trách nhiệm thực hiện quyết định thu hồi ấn phẩm báo chí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện.
Cơ quan báo chí, tổ chức phát hành báo chí có ấn phẩm bị thu hồi phải chịu toàn bộ chi phí cho việc thu hồi.

4. Bộ tin tức và Truyền thông quy định giá cước tối đa với dịch vụ phát hành báo chí công ích qua mạng bưu chính công cộng .

Điều 50. Đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

1. Hãng truyền hình quốc tế cung cấp kênh chương trình quốc tế vào Nước Ta có thu phí bản quyền nội dung phải trải qua đại lý được chuyển nhượng ủy quyền tại Nước Ta để thực thi việc ĐK cung cấp kênh chương trình và thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với Nhà nước Nước Ta .2. Hãng truyền hình quốc tế phải lao lý rõ khoanh vùng phạm vi ủy quyền cho mỗi đại lý khi đồng thời triển khai ủy quyền cho hai đại lý trở lên .3. Đối với kênh chương trình quốc tế không có thu phí bản quyền nội dung, hãng truyền hình quốc tế chỉ thực thi thủ tục chỉnh sửa và biên tập, biên dịch theo lao lý, không phải trải qua đại lý được chuyển nhượng ủy quyền tại Nước Ta .4. Đại lý được chuyển nhượng ủy quyền là doanh nghiệp Nước Ta và được hãng truyền hình quốc tế ủy quyền làm đại lý cung cấp kênh chương trình quốc tế trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Nước Ta .

5. Đại lý được ủy quyền có trách nhiệm đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Việt Nam với Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký do Chính phủ quy định.

Điều 51. Cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng

1. Đơn vị phân phối dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phải bảo vệ truyền dẫn, phát sóng nguyên vẹn nội dung thông tin của cơ quan báo chí .2. Đơn vị cung ứng dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình tiếp thị có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ thời hạn, thời lượng, khoanh vùng phạm vi phát sóng ; chất lượng truyền dẫn, phát sóng những kênh phát thanh, kênh truyền hình ship hàng trách nhiệm chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của vương quốc, địa phương và bảo vệ những nguyên tắc sau đây :a ) Phổ cập dịch vụ phát thanh, truyền hình tiếp thị trên khoanh vùng phạm vi cả nước, trong đó tập trung chuyên sâu ưu tiên vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo ;c ) Phù hợp với pháp luật về quản trị tài nguyên Internet và tần số vô tuyến điện theo lao lý của pháp lý về viễn thông, tần số vô tuyến điện ;d ) Nội dung dịch vụ tương thích với lao lý về quản trị nội dung thông tin theo pháp luật của pháp lý về báo chí ;đ ) Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của Nhà nước về chất lượng thiết bị và dịch vụ phát thanh, truyền hình .3. Điều kiện cấp giấy phép phân phối dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền gồm :a ) Là doanh nghiệp Nước Ta. Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế phải được sự chấp thuận đồng ý về chủ trương của Thủ tướng nhà nước ;c ) Có giấy phép thiết lập mạng viễn thông hoặc có thỏa thuận hợp tác được thuê, sử dụng mạng viễn thông phân phối nhu yếu kỹ thuật truyền dẫn dịch vụ đến những thuê bao liên kết với mạng viễn thông đó so với dịch vụ truyền hình mặt đất, dịch vụ truyền hình cáp, dịch vụ truyền hình qua vệ tinh, dịch vụ truyền hình di động ; có xác nhận ĐK tên miền “. vn ” hoặc địa chỉ Internet xác lập để cung ứng dịch vụ đến thuê bao so với dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet ;d ) Có giải pháp sắp xếp nguồn nhân lực ; góp vốn đầu tư trang thiết bị kỹ thuật ; dự báo và nghiên cứu và phân tích thị trường dịch vụ ; kế hoạch kinh doanh thương mại và giá cước dịch vụ, dự trù ngân sách góp vốn đầu tư và ngân sách hoạt động giải trí tối thiểu trong 02 năm tiên phong ; văn bản chứng tỏ vốn điều lệ hoặc văn bản giá trị tương tự cung ứng nhu yếu tiến hành phân phối dịch vụ theo dự trù ;đ ) Có giải pháp thiết lập TT thu phát toàn bộ những kênh phát thanh, kênh truyền hình trong nước, kênh chương trình quốc tế tập trung chuyên sâu ở một khu vực, trừ những kênh thuộc hạng mục kênh phát thanh, kênh truyền hình Giao hàng trách nhiệm chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của vương quốc, địa phương, gồm phong cách thiết kế kỹ thuật hệ thống thiết bị giải quyết và xử lý tín hiệu, thiết bị liên kết đến mạng truyền dẫn, thiết bị quản lý dịch vụ, quản trị thuê bao và bảo vệ nội dung ;e ) Có giải pháp vận dụng công nghệ tiên tiến kỹ thuật tân tiến tương thích pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo vệ chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin ; giải quyết và xử lý kịp thời những sự cố kỹ thuật bảo vệ tính liên tục của dịch vụ và quyền hạn của thuê bao ;g ) Có dự kiến hạng mục kênh phát thanh, kênh truyền hình trong nước ( trừ những kênh ship hàng trách nhiệm chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu ), kênh chương trình quốc tế, nội dung theo nhu yếu, nội dung giá trị ngày càng tăng sẽ cung ứng trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền kèm theo những văn bản chấp thuận đồng ý của đơn vị chức năng cung ứng nội dung .

4. Doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.
Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép do Chính phủ quy định.

5. Thời gian hiệu lực hiện hành của giấy phép phân phối dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được pháp luật trong từng giấy phép .6. Đơn vị cung ứng dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình trả tiền được vận dụng những giải pháp kỹ thuật bảo vệ nội dung những chương trình phát thanh, truyền hình để thu phí ; nộp phí quyền phân phối dịch vụ theo lao lý của pháp lý .

Mục 4. LƯU CHIỂU BÁO CHÍ

Điều 52. Chế độ lưu chiểu báo chí, nộp ấn phẩm báo chí

1. Cơ quan báo chí phải thực thi chính sách lưu chiểu theo lao lý sau đây :a ) Đối với báo chí TW và báo chí in tại Thành Phố Hà Nội, cơ quan báo chí phải nộp năm bản cho cơ quan quản trị nhà nước về báo chí ở TW chậm nhất là 08 giờ sáng của ngày phát hành ;b ) Đối với báo chí in tại địa phương, cơ quan báo chí phải nộp hai bản cho cơ quan quản trị nhà nước về báo chí ở địa phương chậm nhất là 08 giờ sáng của ngày phát hành, đồng thời nộp năm bản cho cơ quan quản trị nhà nước về báo chí ở TW qua mạng lưới hệ thống bưu chính ;c ) Cơ quan báo nói, báo hình có nghĩa vụ và trách nhiệm lưu giữ hàng loạt chương trình đã truyền dẫn, phát sóng, thông tin về nguồn tín hiệu sử dụng để chuyển tiếp sóng phát thanh – truyền hình TW trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày truyền dẫn, phát sóng ; phân phối tín hiệu truyền dẫn, phát sóng theo nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền để ship hàng công tác làm việc lưu chiểu điện tử ;d ) Cơ quan báo điện tử phải triển khai chính sách tàng trữ nguyên vẹn nội dung thông tin đăng, phát trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng, phát để Giao hàng công tác làm việc kiểm tra của cơ quan quản trị nhà nước .

2. Khi nộp báo in lưu chiểu, cơ quan báo chí phải ghi rõ báo in nộp lưu chiểu, số lượng phát hành, ngày, giờ nộp lưu chiểu, chữ ký của người đứng đầu cơ quan báo chí hoặc người được ủy quyền.
Báo in được in lại phải nộp lưu chiểu như in lần thứ nhất.
Báo in nộp lưu chiểu qua hệ thống bưu chính được ưu tiên chuyển nhanh nhất đến cơ quan nhận lưu chiểu. Thời gian nộp lưu chiểu căn cứ vào dấu bưu chính nơi chuyển đi.

3. Cơ quan báo in phải nộp năm bản ấn phẩm báo in để lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Nước Ta .4. Bộ tin tức và Truyền thông thực thi việc lưu chiểu điện tử so với báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí theo pháp luật của nhà nước ; triển khai việc đo kiểm và công bố số liệu tương quan đến hoạt động giải trí báo chí .

Điều 53. Kiểm tra báo chí lưu chiểu

1. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu tại địa phương.
Trường hợp phát hiện báo chí vi phạm quy định của pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

2. Bộ Tài chính pháp luật chính sách thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu .

Mục 5. HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Điều 54. Xuất khẩu, nhập khẩu báo in

1. Báo in xuất bản hợp pháp tại Nước Ta được phép xuất khẩu ra quốc tế .2. Việc nhập khẩu báo in được thực thi trải qua cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu báo chí do Bộ tin tức và Truyền thông cấp giấy phép .3. Cơ sở nhập khẩu báo in phải ĐK hạng mục báo chí nhập khẩu với Bộ tin tức và Truyền thông trước khi nhập khẩu .4. Người đứng đầu cơ sở nhập khẩu báo in phải tổ chức triển khai kiểm tra nội dung báo chí nhập khẩu trước khi phát hành và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung báo in mà mình nhập khẩu .

Điều 55. Hoạt động hợp tác của cơ quan báo chí Việt Nam với nước ngoài

1. Cơ quan báo chí Nước Ta có những quyền sau đây :a ) Phát hành, truyền dẫn, phát sóng loại sản phẩm báo chí ra quốc tế ; ủy thác cho tổ chức triển khai, cá thể in lại, truyền dẫn, phát sóng loại sản phẩm báo chí Nước Ta ở quốc tế ;b ) Thuê chuyên viên, cộng tác viên quốc tế ;c ) Cử nhà báo hoạt động giải trí báo chí ở quốc tế ;d ) Thành lập văn phòng đại diện thay mặt ở quốc tế ;đ ) Hoạt động hợp tác với quốc tế .2. Cơ quan báo chí triển khai những quyền pháp luật tại khoản 1 Điều này phải bảo vệ những lao lý sau đây :a ) Sản phẩm báo chí phát hành, truyền dẫn, phát sóng ra quốc tế pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều này phải có cùng nội dung với loại sản phẩm đã phát hành, truyền dẫn, phát sóng trong nước, không có nội dung pháp luật tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 9 của Luật này ;b ) Cơ quan báo chí xây dựng văn phòng đại diện thay mặt ở quốc tế pháp luật tại điểm d khoản 1 Điều này phải thông tin bằng văn bản cho Bộ tin tức và Truyền thông việc xây dựng văn phòng đại diện thay mặt, list nhân sự của văn phòng đại diện thay mặt chậm nhất là 15 ngày trước ngày xây dựng văn phòng đại diện thay mặt ở quốc tế ;c ) Cơ quan báo chí hợp tác với quốc tế phải tuân thủ những lao lý của pháp lý có tương quan đến hoạt động giải trí hợp tác .

Điều 56. Hoạt động báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

1. Mọi hoạt động giải trí báo chí và hoạt động giải trí tương quan đến báo chí của cơ quan thông tấn, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử của quốc tế ( gọi chung là báo chí quốc tế ) ; của cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế liên chính phủ và những cơ quan khác của quốc tế được chuyển nhượng ủy quyền thực thi công dụng lãnh sự ở Nước Ta ( gọi chung là cơ quan đại diện thay mặt quốc tế ) và cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai phi chính phủ và những tổ chức triển khai quốc tế khác tại Nước Ta ( gọi chung là tổ chức triển khai quốc tế ) chỉ được phép thực thi sau khi có sự đồng ý chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền pháp luật tại Luật này và phải tuân thủ pháp luật của pháp lý Nước Ta .

2. Phóng viên nước ngoài không thường trú có nhu cầu hoạt động báo chí tại Việt Nam phải gửi một bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận trực tiếp, qua hệ thống bưu chính, fax hoặc thư điện tử đến Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc các cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).
Khi hoạt động báo chí tại Việt Nam, phóng viên nước ngoài không thường trú phải mang theo giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Ngoại giao cấp và hộ chiếu; phải hoạt động theo đúng mục đích và chương trình đã được ghi trong giấy phép và theo sự hướng dẫn của cơ quan hướng dẫn phóng viên.

3. Trường hợp phóng viên báo chí quốc tế đi theo đoàn khách quốc tế triển khai theo pháp luật sau đây :a ) Đối với những phóng viên báo chí quốc tế đi theo đoàn khách quốc tế thăm Nước Ta theo lời mời của chỉ huy Đảng và Nhà nước hoặc Bộ Ngoại giao để đưa tin về chuyến thăm, cơ quan chủ quản Nước Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm làm thủ tục nhập cư, xuất cảnh thiết yếu và thông tin cho Bộ Ngoại giao biết để phối hợp. Phóng viên quốc tế được phép đưa tin những hoạt động giải trí theo chương trình chính thức của đoàn khách quốc tế ;b ) Đối với phóng viên báo chí quốc tế đi theo đoàn khách quốc tế theo lời mời của những cơ quan khác của Nước Ta để đưa tin về chuyến thăm, cơ quan chủ quản Nước Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm làm thủ tục với Bộ Ngoại giao như so với phóng viên báo chí không thường trú và hoạt động giải trí dưới sự hướng dẫn của Bộ Ngoại giao hoặc một cơ quan được Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận .

4. Cơ quan báo chí nước ngoài có nhu cầu lập văn phòng thường trú tại Việt Nam gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ đề nghị lập văn phòng thường trú đến Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Văn phòng thường trú được đặt trụ sở tại Hà Nội hoặc một tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến sẽ đặt văn phòng thường trú.
Văn phòng thường trú được cử phóng viên thường trú tại địa phương khác với nơi đặt trụ sở văn phòng thường trú sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi văn phòng thường trú đề nghị cử phóng viên thường trú. Văn phòng thường trú chịu trách nhiệm về hoạt động của phóng viên thường trú tại địa phương.

5. Cơ quan báo chí nước ngoài có nhu cầu cử phóng viên thường trú gửi một bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Phóng viên thường trú được kiêm nhiệm làm phóng viên thường trú cho văn phòng thường trú của một cơ quan báo chí nước ngoài khác tại Việt Nam. Báo chí nước ngoài được cử phóng viên thường trú của mình ở một nước khác kiêm nhiệm phóng viên thường trú tại Việt Nam.

6. Phóng viên thường trú được Bộ Ngoại giao cấp thẻ phóng viên nước ngoài, có giá trị không quá 12 tháng, phù hợp với thời hạn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh của phóng viên.
Phóng viên thường trú gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ đến Bộ Ngoại giao đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn thẻ phóng viên nước ngoài.

7. Hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên báo chí thường trú triển khai theo pháp luật sau đây :a ) Đối với nhu yếu phỏng vấn chỉ huy cấp cao của Nước Ta, văn phòng thường trú gửi một bộ hồ sơ trực tiếp, qua mạng lưới hệ thống bưu chính hoặc fax đến Bộ Ngoại giao đề xuất chấp thuận đồng ý ;b ) Đối với nhu yếu tiếp xúc, phỏng vấn chỉ huy những bộ, ban, ngành của Nước Ta, văn phòng thường trú gửi trực tiếp, qua mạng lưới hệ thống bưu chính hoặc fax một bộ hồ sơ đến những bộ, ban, ngành tương quan ý kiến đề nghị đồng ý chấp thuận, đồng thời thông tin cho Bộ Ngoại giao ;c ) Đối với hoạt động giải trí thông tin, báo chí tại địa phương của Nước Ta, văn phòng thường trú gửi một bộ hồ sơ trực tiếp, qua mạng lưới hệ thống bưu chính hoặc fax đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất đồng ý chấp thuận, đồng thời thông tin cho Bộ Ngoại giao .

8. Văn phòng thường trú được thuê trợ lý báo chí, thuê cộng tác viên để hỗ trợ các hoạt động của văn phòng thường trú, phóng viên thường trú.
Khi có nhu cầu thuê trợ lý báo chí, cộng tác viên, văn phòng thường trú gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ đến Bộ Ngoại giao đề nghị chấp thuận.

9. Việc nhập khẩu, xuất khẩu phương tiện đi lại, trang thiết bị của báo chí quốc tế triển khai theo lao lý sau đây :a ) Báo chí quốc tế được tạm nhập, tái xuất miễn thuế có thời hạn so với những phương tiện đi lại thiết yếu để Giao hàng những hoạt động giải trí thông tin, báo chí tại Nước Ta như máy ảnh, máy quay hình, máy ghi âm và những trang thiết bị khác theo pháp luật của pháp lý Nước Ta ;b ) Báo chí quốc tế được nhập khẩu, xuất khẩu, lắp ráp, sử dụng những phương tiện đi lại thu, phát tin, hình trực tiếp qua vệ tinh ; phát hình đi quốc tế qua mạng lưới viễn thông vương quốc theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .10. Việc họp báo được triển khai theo lao lý sau đây :a ) Khi có nhu yếu tổ chức triển khai họp báo tại Thành Phố Hà Nội, cơ quan đại diện thay mặt quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế phải có văn bản đề xuất gửi Bộ tin tức và Truyền thông tối thiểu là 02 ngày thao tác trước khi thực thi họp báo. Đối với cơ quan đại diện thay mặt quốc tế, văn bản ý kiến đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông tin ;b ) Khi có nhu yếu tổ chức triển khai họp báo tại những địa phương khác của Nước Ta, cơ quan đại diện thay mặt quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế phải có văn bản ý kiến đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tối thiểu là 02 ngày thao tác trước khi triển khai họp báo ;c ) Họp báo của đoàn khách quốc tế thăm Nước Ta theo lời mời của chỉ huy Đảng và Nhà nước hoặc Bộ Ngoại giao được triển khai theo chương trình chính thức của đoàn. Cơ quan chủ quản đón đoàn có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho Bộ tin tức và Truyền thông biết tối thiểu là 01 ngày thao tác trước khi thực thi họp báo để phối hợp ;d ) Đối với họp báo của đoàn khách quốc tế thăm Nước Ta theo lời mời của những bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước khác của Nước Ta, cơ quan chủ quản đón đoàn phải có văn bản ý kiến đề nghị gửi Bộ tin tức và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tối thiểu là 02 ngày thao tác trước khi thực thi họp báo ;đ ) Thủ tục được cho phép tổ chức triển khai họp báo thực thi theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông ;e ) Bộ tin tức và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền không đồng ý chấp thuận hoặc đình chỉ cuộc họp báo nếu thấy có tín hiệu vi phạm pháp lý Nước Ta ;g ) Đối với những trường hợp họp báo khẩn cấp, sau khi có ý kiến đề nghị của cơ quan đại diện thay mặt quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế, cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta sẽ xem xét từng trường hợp đơn cử .11. Việc xuất bản bản tin, đặc san của cơ quan đại diện thay mặt quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế triển khai theo lao lý tại Điều 34 và Điều 35 của Luật này .12. Hồ sơ, trình tự, thủ tục pháp luật tại những khoản 2, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này do nhà nước pháp luật .

Chương V KHEN THƯỞNG, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Điều 57. Khen thưởng trong hoạt động báo chí
Cơ quan báo chí, nhà báo, tổ chức và công dân có thành tích và cống hiến trong hoạt động báo chí được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Điều 58. Thanh tra chuyên ngành báo chí
Thanh tra chuyên ngành báo chí thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Điều 59. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí

1. Cơ quan báo chí, tổ chức triển khai tham gia hoạt động giải trí báo chí vi phạm pháp luật của Luật này thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị cảnh cáo, phạt tiền và bị vận dụng giải pháp tịch thu, tịch thu ấn phẩm, băng đĩa ghi âm, ghi hình ; đình bản trong thời điểm tạm thời hoặc tịch thu giấy phép trong hoạt động giải trí báo chí theo pháp luật tại khoản 2 Điều này .2. Cơ quan báo chí bị tịch thu giấy phép hoạt động giải trí báo chí, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình, mở chuyên trang của báo điện tử và cơ quan, tổ chức triển khai bị tịch thu giấy phép xuất bản đặc san, bản tin khi đăng, phát thông tin có nội dung lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 9 của Luật này gây tác động ảnh hưởng rất nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng nghiêm trọng .3. Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí, nhà báo, tác giả tác phẩm báo chí và cá thể khác có hành vi vi phạm lao lý của Luật này thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, tịch thu thẻ nhà báo, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .4. Tổ chức, cá thể có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong ngành báo chí thì bị giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý về sở hữu trí tuệ .5. Trường hợp cơ quan báo chí, nhà báo, tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí báo chí vi phạm gây thiệt hại đến quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác, ngoài việc bị giải quyết và xử lý theo lao lý tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, còn phải công khai minh bạch xin lỗi, cải chính trên báo chí, bồi thường thiệt hại theo lao lý của pháp lý .

Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 60. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 .2. Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 đã được sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều theo Luật số 12/1999 / QH10 hết hiệu lực hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành .

Điều 61. Quy định chi tiết
Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Xem thêm: Mức lương ngành báo chí?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Tìm hiểu ngành nghề: Marketing số – Digital Marketing

khoinganhtt

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh dịch vụ viễn thông

khoinganhtt

Hệ thống thông tin quản lý là gì?

khoinganhtt

Leave a Comment