Image default

Ngành Xã hội học – 7310301

Đào tạo trình độ ĐH ngành Xã hội học. Sinh viên được xét cấp học bổng địa thế căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Xã hội học .

1. Thời gian đào tạo ngành xã hội học: 4 năm.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần – 165 tiết)

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Bạn đang đọc: Ngành Xã hội học

– Giảng dạy và nghiên cứu và điều tra về xã hội học trong những trường cao đẳng và ĐH trong cả nước .

– Tham gia điều tra và nghiên cứu tại những TT, viện điều tra và nghiên cứu … .

– Có thể thao tác trong những cơ quan Đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể những cấp .

– Có thể thao tác trong những cơ quan, doanh nghiệp về những ngành quảng cáo, quan hệ công chúng, maketting, tăng trưởng thị trường, chăm nom người mua, những dự án Bất Động Sản điều tra và nghiên cứu, tổ chức triển khai phi chính phủ trong và ngoài nước …

– Có thể làm tại những cơ quan với vị trí như chỉnh sửa và biên tập chương trình, người dẫn chương trình … .

4. Chuẩn đầu ra:

4.1. Kiến thức

– Trang bị cho người học mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức cơ bản cơ sở, chuyên ngành về xã hội học : triết lý xã hội học, chiêu thức nghiên cứu và điều tra xã hội học và kỹ năng và kiến thức phong cách thiết kế, tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra xã hội học. Có năng lượng vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào việc nhận thức và xử lý những yếu tố xã hội đặt ra, đồng thời đạt được trình độ tầm trung về lý luận chính trị và hành chính .

– Được trang bị kỹ năng và kiến thức cơ bản về ngành nghề dịch vụ tiếp thị quảng cáo, phát hiện và lập kế hoạch nghiên cứu và điều tra, xử lý những yếu tố

– Được trang bị kỹ năng và kiến thức quản lí chỉ huy, tư vấn cho những dự án Bất Động Sản tăng trưởng xã hội, tăng trưởng hội đồng trong kiến thiết xây dựng đảng và chính quyền sở tại, trong tăng trưởng những tổ chức triển khai đoàn thể xã hội phát hiện những yếu tố xã hội, xử lý những yếu tố nghiên cứu và điều tra, lập dự án Bất Động Sản, điều hành quản lý quản trị nhóm, kỹ năng và kiến thức đàm phán, tiếp xúc hiệu suất cao

– Có tri thức sâu xa làm công tác làm việc giảng dạy tại những cơ sở huấn luyện và đào tạo .

4.2. Kỹ năng

– Có kiến thức và kỹ năng xã hội học chung về lí thuyết, lịch sử vẻ vang, những phe phái tiếp cận xã hội học và chuyên ngành xã hội học cơ bản. Đồng thời có trình độ ngoại ngữ cung ứng nhu yếu tiếp xúc và trong bước đầu vận dụng vào quy trình nghiên cứu và điều tra và có kỹ năng và kiến thức giảng dạy xã hội học ở những trường ĐH, cao đẳng, những trường Chính trị – Hành chính tỉnh, thành phố .

– Có chiêu thức, kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và điều tra xã hội học thiết yếu, cơ bản cho việc tổ chức triển khai những hình thức điều tra và nghiên cứu định tính và định lượng như phát hiện yếu tố xã hội, lập đề cương điều tra và nghiên cứu, tiến hành hoạt động giải trí tìm hiểu, sử dụng thành thạo những chiêu thức tích lũy thông tin, chiêu thức chọn mẫu phương pháp giải quyết và xử lý thông tin ( SPSS, Nvivo … ), viết báo cáo giải trình .

– Có kĩ năng quản lý và điều hành, quản lí nhóm, tư vấn cho những nhà chỉ huy, quản trị xã hội những cấp, những cơ quan đoàn thể, những dự án Bất Động Sản tăng trưởng xã hội, những dự án Bất Động Sản tăng trưởng hội đồng … Có kĩ năng đàm phán, tiếp xúc hiệu suất cao, giải quyết và xử lý trường hợp trong những ngành nghề dịch vụ xã hội .

– Có năng lực vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng xã hội học vào những ngành nghề dịch vụ điều tra và nghiên cứu tiếp thị quảng cáo đại chúng, kinh tế tài chính – xã hội khác.

Trang bị những lí thuyết, chiêu thức nghiên cứu và điều tra xã hội học trong điều tra và nghiên cứu tiếp thị quảng cáo đại chúng như nghiên cứu và phân tích loại sản phẩm truyền thông online ; nhìn nhận nhu yếu của công chúng ; nhìn nhận hiệu suất cao những phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo đại chúng, những chương trình tiếp thị quảng cáo ; thiết kế xây dựng và lập kế hoạch truyền thông online .

4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng yêu nước, trung thành với chủ với tiềm năng, lí tưởng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh .

– Tích cực tham gia xây dụng và triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước ; có dũng khí đấu tranh chống những bộc lộ của chủ nghĩa thời cơ, quan liêu, tham nhũng và những bộc lộ xấu đi khác .

– Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, có lối sống trong sáng, nhã nhặn, giản dị và đơn giản, thân thiện quần chúng, có ý thức tổ chức triển khai, kỉ luật và ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc, có lòng yêu nghề nghiệp .

4.4. Trình độ Ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu ( tương tự 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS ) .

4.5. Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng tin học văn phòng trình độ A, có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác làm việc .

5. Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (74 đvht):

– Xây dựng Đảng

– Pháp luật đại cương

– Chính trị học đại cương

– Quản lý hành chính Nhà nước

– Dân số và tăng trưởng

– Dư luận xã hội

– Đạo đức học

– Cơ sở văn hóa truyền thống Nước Ta

– Tâm lí học cá thể và xã hội

– Nguyên lí công tác làm việc tư tưởng

– …..

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (19 đvht):

– Lịch sử xã hội học

– Xã hội học đại cương

– Lí thuyết xã hội học

– Lí thuyết tăng trưởng

– Chính sách xã hội

– Tuyên truyền hoạt động những yếu tố xã hội

– Các yếu tố xã hội đương đại

– …..

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (60 đvht):

– Xã hội học về cơ cấu tổ chức xã hội

– Phương pháp điều tra và nghiên cứu xã hội học

– Xã hội học nông thôn

– Xã hội học đô thị

– Xã hội học lứa tuổi

– Xã hội học quản lí

– Xã hội học tiếp thị quảng cáo đại chúng

– Xã hội học kinh tế tài chính

– Xã hội học chính trị

– Xã hội học về giới

– Xã hội học mái ấm gia đình

– Xã hội học giáo dục

– Xã hội học thiên nhiên và môi trường

– Xã hội học văn hóa truyền thống

– …..

Xem thêm: Ngành Xuất bản thi khối nào?

Tin liên quan

Ý nghĩa của TIC (công nghệ thông tin và truyền thông) – Công nghệ và đổi mới- 2022

khoinganhtt

Ngành truyền thông quốc tế mức lương và trường đào tạo uy tín

khoinganhtt

Truyền thông Đa phương tiện là gì? – Sự biến hóa không ngừng

khoinganhtt

Leave a Comment